Kazanım Testleri

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi – Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar (2019-2020)

10. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar
TESTİN ADI:Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye’nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2)
I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur.
II. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur .
III. Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur.
IV. Türkiye’nin bulunduğu alanda Tethis Denizi oluşmuştur.

Yukarıdaki oluşumlardan hangileri (Paleozoik) I. jeolojik zamana ait özelliklerdendir?CEVAP
A

3) Birbirinden uzaklaşan iki okyanusal levha sınırında, okyanus tabanında volkanizma faaliyetlerinin görülmesine bağlı olarak okyanus ortası sırtlar oluşmaktadır.Buna göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangisinde bu yer şeklinin oluşması beklenir?CEVAP
C

4)
• İlk kara bitkileri ortaya çıkmıştır.
• Hersiniyen ve kaledoniyen kıvrımları oluşmuştur.
• Taşkömürü yatakları bu zamanda oluşmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen jeolojik zaman veya dönem hangisidir?CEVAP
A

5) Aşağıdaki harita üzerinde aynı tür canlı fosillerinin görüldüğü bazı yerler gösterilmiştir.Bu yerlerde aynı tür canlı fosillerinin görülmesi; I. kıtaların hareket hareket ettiği,
II. kıtaların oluşum sürelerinin farklı olduğu,
III. magmanın yerkabuğunun içerisinde katılaştığı

oluşumlardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
A

6) Yer kabuğu yapboz parçaları gibi birbirine tutturulmuş on iki büyük ve çok sayıda küçük levhalardan oluşmuştur. Bu levhalar manto üzerinde birbirine yaklaşma ve birbirinden uzaklaşma hareketi gösterirler.

Levhaların hareket etmesine neden olan temel kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

7) Aşağıdaki görselde iki kıtasal levhanın hareketi gösterilmiştir.Bu hareket sonucunda aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşur?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi kuvaterner dönemde meydana gelmiştir?CEVAP
A

9) Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi mantonun üzerinde dengededir. Levhaların ağırlıklarının artması veya azalması bu dengenin bozulmasına neden olur. Ağırlığı azalan levha yükselirken, ağırlığı artan levha alçalır ve mantoya baskı yapar.

Buna göre kıtasal bir levhanın ağırlığının artmasında;

I. kıta üzerindeki bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
II. kıta üzerinde geniş buzul kütlelerinin oluşması,
III. kıta üzerindeki yüksek alanların dış kuvvetler tarafından aşındırılması

olaylarından hangileri etkilidir?CEVAP
B

10) Aşağıdakilerden hangisi yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez?CEVAP
E

11) Aşağıda yerkürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir.

I. Sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır.
II. Akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır.
III. Yerkürenin en dış katmanını oluşturur.

Bu özelliklerin ait olduğu yerküre katmanları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
A

12) Yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alüminyum bakımından zengin olan, kıtasal (granitik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya………..I………adı da verilir. Bu tabaka karalarda daha kalın iken okyanusların altında daha incedir. Diğeri ise silisyum ve magnezyum bakımından zengin olan okyanusal (bazaltik) kabuk adı verilen tabakadır. Bu tabakaya ………..II…….. adı da verilir.

Yukarıdaki metinde I ve II numaralı boşluklara yazılması gereken kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
B