Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Ahlaki Tutum ve Davranışlar – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Ahlaki Tutum ve Davranışlar
TESTİN ADI:Ahlaki Tutum ve Davranışlar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Ahlaki Tutum ve Davranışlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi,
Elin yüzün yumaz değil.

Bu dizelerde vurgulanan husus ağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

2) “Allah’ın kimilerinize diğerlerinden daha fazla bağışladığı nimetleri kıskanmayın…”
(Nisâ suresi, 32. ayet)

Bu ayet insanı, aşağıda verilen davranışların hangisinden sakındırmaktadır?CEVAP
B

3) Kur’an’da, insanın sadece kendi gücüne güvenmesi, sınırsız benlik, aşkın bir otorite tanımama ve taassup gibi özellikleri cahiliye karakteri olarak nitelendirilmektedir. Çünkü cahiliye, en ufak bir kızgınlık anında iradesini kaybeden, kontrolsüz bir ihtirasla öfkesine kapılıp sonucu düşünmeden ileriye atılan sabırsız kişinin sorumsuz davranışını nitelemek için kullanılır. Bu cahili tutumun İslam öncesi Arap toplumundaki yıkıcı etkileri bilinmektedir. Ancak İslam’ın gelişiyle, mutlak otorite olan Allah huzurunda bütün kibir ve ihtiraslarından vazgeçip tam teslim olan, adaleti gözeten, insanı yaşatmayı amaç edinen, toplumsal barışı ve merhameti hayatının ilkesi haline getiren bir karakter inşa edilmiştir. Özetle İslam’a girmek buna benzer bir dönüşüm anlamına geliyordu.

Bu parçadan İslam’la ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?CEVAP
D

4) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)

Bu ayetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
C

5) Karşısındakinde gördüğün suç sendeki suçun cinsindendir. Önce o huyu kendi tabiatından atman gerek. Sendeki çirkin huy sana onda göründü. O sana âdeta bir aynadır…

Bu parçada vurgulanan temel değer aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”
(Hucurat suresi, 12. ayet)

Bu ayetten;
I. Tahmine dayalı hükümler kişiyi yanıltabilir.
II. Tecessüs Allah’ın razı olmadığı bir tutumdur.
III. Kur’an insanlar arası iletişimle ilgili bazı kurallar getirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

7) Hiç kimse kin, nefret, çekememezlik veya düşmanlığın olduğu bir yerde yaşamak istemez. Herkes bulunduğu ortamda kendini geliştirmek, mutlu ve huzurlu yaşamak ister. Bu nedenle insanlar barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu iyi kavramalı ve birbirlerinin hukukuna ve temel insan haklarına saygıyı ilke edinerek yaşamalıdırlar.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?CEVAP
B

8)
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz

Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisi olumlu karşılanamaz?CEVAP
D

9) “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.”
(İsrâ suresi, 37. ayet)

Bu ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10) İslâm kelimesi kurtulmak, selâmete ermek ve barış yapmak gibi anlamlara gelen “selime” kökünden türemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kelime anlamıyla çelişmez?CEVAP
C

11) • “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”
(Hadis-i şerif)
• “Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır; ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.”
(Şûrâ suresi, 40. ayet)
• “Birbirinize nefret etmeyin ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın (din) kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir.”
(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?CEVAP
B

12)
Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme sen,
Huda şikâyetçidir, katı yürekli gönül incitenden.

Hoca Ahmet Yesevi’nin bu beytinden;
I. Tercihlerinden dolayı insanlar yadırganmamalıdır.
II. Allah insanları hor görenlerden razı değildir.
III. Hz. Peygamber her insana değer vermiştir.

sonuçlarından hangilerine varılabilir?CEVAP
E