Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Allah İnsan İlişkisi – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Allah İnsan İlişkisi
TESTİN ADI:Allah İnsan İlişkisi – 2
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Allah İnsan İlişkisi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Allah bütün bir âlemi koruyup gözetir.
• Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.
• Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık âlemini her yönüyle bilir.
• Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulaca ğını insana hatırlatır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargılara doğrudan ulaştırmaz?CEVAP
A

2) Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rahman suresi, 29. ayet)

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
B

3) Hiç kimse her resmin bir ressamının her kitabın bir yazarının her elbisenin bir terzisinin her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir – – – – vardır.

Anlam akışına göre cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
C

4) Yüce Allah’ın yaratması yoktan var etme şeklinde ve bir anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de olabilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evrede yerküreyi iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yeryüzünü canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha sonrada canlıları yaratmıştır.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

5) Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik. Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik, orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik; Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye.”
(Kâf suresi, 6-8. ayetler)

Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
A

6) Yüce Allah’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

7)
• Allah her şeyi yaratan ve yaşamasını sağlayandır.
• Her canlı ancak Allah’ın yarattığı nimetle yaşamını sürdürmektedir.
• Evrende meydana gelen her şey Allah’ın bilgisi dâhilinde olmaktadır.
• Allah’ın bir şeyi var etmesi için belli bir zamana ve hazırlığa ihtiyacı yoktur.

Verilen bilgilerle aşağıdaki ayetler anlam bakımından eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır?CEVAP
B

8) Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikulade bir uyum vardır. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş her gün doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve gündüz birbirini takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkmadan hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.

Bu parçadan;
I. Evren bilinçli bir tasarımın ürünüdür.
II. Bütün varlıkların bir amacının olduğunu söylemek güçtür.
III. Evrende var olan düzen ve ahenk mutlak bir ilmi ge rektirmektedir.
yargılarından hangilerine varılabilir?CEVAP
C

9) Evren bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmektedir. Bu durum ise mutlak bir güç ve ilmi gerekli kılmaktadır. Aksi halde bu düzenin devamı sağlanamaz.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu duruma dair bir vurgu yoktur?CEVAP
C

10) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A