Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed ve Gençlik – 1(2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed ve Gençlik
TESTİN ADI:Hz. Muhammed ve Gençlik – 1
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed ve Gençlik – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir.
• İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır.
• İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?CEVAP
B

2) Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebu Talip ile atmış, dokuz yaşından itibaren ticaret kervanları ile Şam istikametindeki şehirlere gidip gelmeye başlamıştır.

Bu durumun Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?CEVAP
D

3) Hz. Muhammed;
• Attab b. Esid’i 21 yaşında Mekke Valisi tayin etmiştir.
• Muaz b. Cebel’i 21 yaşında Yemen’e yönetici tayin etmiştir.
• 25 yaşında olan Musab b. Umeyr’i Medine’ye öğretmen olarak göndermiştir.
• 18 yaşındaki Usame b. Zeyd’i Rumlara karşı hazırlanan ordunun başına getirmiştir.

Bu bilgilerden hareketle, Hz. Muhammed ile ilgili söylenebilecek en genel ifade aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4)
• Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında muahat (Kardeşlik Antlaşması) yaptığında Hz. Peygamber kendisini kardeş olarak seçmiştir.
• Bedir, Uhut, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere katılmıştır.
• Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı kendisine “Haydar-ı Kerrar” ismi verilmiştir.

Verilen bilgiler hangi sahabeye aittir?CEVAP
D

5) İslam’a ilk giren gençlerden biri olan Erkam b. Ebi’l Erkam’ın Safa tepesinin yanındaki evi, Hz. Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir eğitim yeri olmuştur. Erkam, Hz Peygambere sadakatle bağlanarak evini O’nun emrine vermiştir. Hz. Peygamber İslam tarihinde “Daru’l Erkam” diye anılacak bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak, merkez haline getirmiştir. Hz. Peygamber, peygamberliğinin ilk dönemlerinde insanları İslam’a bu evde davet emiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. Müslümanlar, müşriklerin şerrinden korunmak için de bu evde gizlenmişlerdir.

Bu parçadan hareketle Daru’l Erkam ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

6) Mekke’nin en zengin ve en asil ailesine mensup olup, refah ve bolluk içerisinde yetişmiş; kılık kıyafeti, nezaketi ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı oluşu aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği bir gençti. Ailesi onu İslam’dan vazgeçirmek için her yola başvurmuş ama O ailesini de servetini de terk edip Müslümanlarla Habeşistan’a hicret etmiştir. I. Akabe Biatı’nda Medineliler kendilerine İslamiyet’i öğretecek bir öğretmen isteyince Hz. Peygamber onu bu göreve tayin etmiştir. Medine’de birçok kişi İslam’a onun çabasıyla girmiş ve birçoğu İslam’ı O’ndan öğrenmiştir

Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) “Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması” olarak tanımlanan kavram hangisidir?CEVAP
A

8) Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

9) Hz. Muhammed hak ve adalet konusunda çok hassastı. O, kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da haksızlık etmesini istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları için yardımcı olurdu. Bu yüzden yirmi yaşlarındayken Mekke’de kurulan “Hılfu’I-Fudul” yani “Erdemliler Topluluğu”na katılmıştır. Bu topluluğun kuruluş amacı – – – –

Bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?CEVAP
C

10) Hz. Peygamberden aldığı bilgi sayesinde İslam esaslarının en seçkin öğreticilerinden biri olmuştur. Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış, aynı zamanda onun doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamberin hadis ve sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği yaklaşık 2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabeden biri olmuştur.

Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D