Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hz. Muhammed ve Gençlik – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hz. Muhammed ve Gençlik
TESTİN ADI:Hz. Muhammed ve Gençlik – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hz. Muhammed ve Gençlik – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hz. Ali’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
D

2)
I. Hz. Peygamber, kendisine kardeş olarak Hz. Ali’yi seçmiştir.
II. Mekkeli Muhacirlerle Medineli Ensar arasında yapılmıştır.
III. Mekkeli müşriklerin kalplerinin İslam’a ısındırılması hedeflenmiştir.

Medine’de yapılan muahat (kardeşlik) antlaşmasıyla ilgili öncüllerin hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Ali’yle ilgili değildir?CEVAP
E

4) Erkam b. Ebi’l-Erkam, evini Hz. Peygamberin emrine vermiştir. O, İslam tarihinde “Daru’l-Erkâm” diye anılan bu evi çeşitli amaçlarla kullanmıştır.

Bu evle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?CEVAP
B

5) Aşağıdaki Erkam b. Ebi’l-Erkam’la ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
A

6) Ailesi Mekke’nin ileri gelen zengin ailelerindendi. 18 yaşında iken Müslüman oldu ancak ailesi, onun tercihine karşı çıktı ve putperest inancına dönmesi için baskı yaptı. O, Habeşistan’a hicret etti. Daha sonra Mekke’ye döndü ve Hz. Peygamber’in yanında yer aldı.

Bu parçada söz edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Mus’ab b. Umeyr, Hz. Erkam’ın evinde yeni inen ayetleri hemen ezberler, onlarla ilgili açıklamaları Hz. Peygamber’den dinlerdi. Hz. Peygamber’in tebliğ metodunu gözlemleyip kavramaya gayret ederdi. Hz. Peygamber, onun bilgisini ve başkalarına anlatabilme becerisini fark etti. Zaman zaman ona öğreticilik görevi verdi. Bunların en önemlisi Medine’deki Müslümanlara İslam dinini öğretmek için öğretmen olarak görevlendirmesidir. Bu sebeple Mus’ab b. Umeyr, Medine’ye ilk hicret eden sahabi ve İslam tarihinde görevlendirilen ilk öğretmendir.

Buna göre Mus’ab b. Umeyr hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

8)
• Hz. Peygamber’in evlatlığı Zeyd b. Harise’nin oğludur.
• Hz. Peygamber, ordu komutanı olarak görevlendirmiştir.
• Hz. Hasan ve onun için “Allah’ım, ben bunları seviyorum, sen de sev!” diye dua etmiştir.

Hakkında bilgi verilen bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi Muaz b. Cebel’e verilen görevlerden biri değildir?CEVAP
D

10) Hz. Peygamber, Yemen’e kadı olarak görevlendirdiği Hz. Muaz’a sorar: “Sana bir dava getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin?” O, ‘AIIah’ın kitabına göre hüküm veririm.’ der. Hz. Peygamber, bunun üzerine “Onda bir hüküm bulamazsan neye göre verirsin?” diye sorar. Muaz, ‘Resulullah’ın sünnetine göre hüküm veririm.’ diye cevaplar. Hz. Peygamber, “Eğer Resulullah’ın sünnetinde de hüküm bulamazsan ne yaparsın?” diye sorunca Muaz b. Cebel, ‘Kendi görüşüme göre hüküm veririm.’ der. Hz. Peygamber onun cevabından son derece memnun olur.

Bu parçadan Hz. Muaz’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?CEVAP
E

11) İlim, takva, samimiyet, fedakârlık, kahramanlık vb. niteliklere sahiptir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Medine’de kalıp ilimle uğraşmıştır. Âlim ve bilge olmasından dolayı hem Hz. Ebû Bekir hem Hz. Ömer onun fikrini almıştır.

Bu parçada söz edilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nda şehit edilen sahabedir?CEVAP
B