Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İslam tarihinde ortaya çıkan problemlere âlimlerin çözüm üretmeye çalışması ve dine aykırı düşmeyen farklı bütün yorumlar hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çabalar olarak görülmelidir. Bunun için de İslam dünyasında ortaya çıkan ve vahyin özüne ters düşmeyen tüm yorumlar, farklılıkları temsil eden bir kültürün zenginliği olarak görülmeli ve hoşgörü temelinde değerlendirilmelidir.

Buna göre İslam düşüncesindeki farklı yorumlarla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?CEVAP
A

2) Kur’an-ı Kerim’de;
• tek manalı olup yoruma ihtiyacı olmayan,
• manası başka bir açıklamaya ihtiyaç duyurmayacak ölçüde açık seçik

olan ayetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
E

4)
• “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.”
(Kehf suresi, 54. ayet)
• “… Onun (Kur’an) bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.”
(Âl-i İmrân suresi, 7. ayet)

Bu ayetlerde İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarına etki eden;
I. insan yapısı,
II. dini metinler,
III. kültürel farklılık,
IV. coğrafi farklılık

gibi faktörlerden hangilerine işaret edilmiştir?CEVAP
C

5) İslam düşüncesinde “dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce ekollerine”

verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6) İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördüğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça daha önce bir konuyla ilgili verdiği bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin şartlarına göre gözden geçirmiş ve fetvalarında değişikliğe gitmiştir.

Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

7) Pek çok Arap kabilesi Arap yarımadasındaki çöllerde göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti.

Bu parçada İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarına etki eden;
I. sosyal,
II. coğrafi,
III. insanın yapısı

gibi faktörlerden hangileri vurgulanmıştır?CEVAP
C

8) Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mezhebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına etki eden;
I. siyasi,
II. dini metinler,
III. insanın yapısı,
IV. kültürel farklılık

gibi faktörlerden hangilerine vurgu yapılmıştır?CEVAP
C

9) Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasının öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10) Müfessirler Kur’an’ın doğru anlaşılması ve yorumlanması için belli bir metodoloji geliştirmişlerdir. Öyle ki tefsir bu metodolojiye bağlı kalarak yapılabilir. Arapçanın çok iyi bilinmesi, ayetlerin nüzul sebepleri ve vahyin indiği dönemin özelliklerinin iyi bilinmesi, ayetleri birbirleri ile bağlantısını anlama faaliyeti bu metodolojinin ilkelerinden bazılarıdır. Dolayısıyla belli bir yönteme bağlı kalmadan yapılan yorumların sağlıklı olmayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Bir yolculukta sahabeden biri başından yaralanır. Yol esnasında gusül abdesti alması gerekir ve arkadaşlarına “Benim teyemmüm yapmam konusunda ruhsat olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sorar. Onlar da su varken teyemmüm edemeyeceğini, dolayısıyla bir ruhsat olmadığını söylerler. Bunun üzerine adam gusletmiş ancak yarası su alıp kötüleştiğinden dolayı ölmüştü. Durum Resulullah’a bildirilince onlara şöyle çıkışmıştı: “Onu öldürdüler… Bilmiyorlarsa sorsalar ya! Muhakkak ki cehalet hastalığının ilacı sormaktır…”

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D