Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında meydana gelen Basra savaşı ile Hz. Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen Sıffin Savaşı’nda ölen ve öldürülen Müslümanların dünya ve ahiretteki durumlarının ne olacağıyla ilgili tartışmalar birtakım itikadi yorumların doğmasına zemin hazırlamıştır.

Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına etki eden faktörlerden hangisine vurgu yapılmıştır?CEVAP
A

2) “Halife’nin (devlet yöneticisi) masum (günahlardan korunmuş) ve en üstün kişi”

olması gerektiğini savunan siyasi-itikadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3) İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de dini metinlerdeki bazı ifadelerdir.
Buna göre Ku’an’da geçen;
I. “Allah’ın kudreti”,
II. “Allah’ın yüzü”,
III. “Allah’ın eli”

gibi ifadelerden hangileri bunlardandır?CEVAP
E

4) İslam düşüncesinde mezhepler siyasi-itikadi ve amelifıkhi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrıma sebep olan durum ise bu mezheplerin görüş belirttiği konulardır. İnanç alanıyla ilgili konularda düşünceler ileri süren mezhepler itikadi mezheplerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi amelî-fıkhî mezheplerden biri değildir?CEVAP
B

5)
• Allah, ahiret gününde müminler tarafından görülebilecektir.
• Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla Allah’ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir.
• Ahiret hayatıyla ilgili konular ancak vahiyle bilinir ve akıl ise bunların imkân dâhilinde olduğunu kabul eder.
• İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiyle bilinebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir.

Temel görüşlerinden bazıları verilen bu itikadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) Akla değer veren bir âlimdir. Bu sayede akıl ve nakil (ayet ve hadisler) arasında kendine has bir denge kurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum biçimini sistemleştirerek bu düşünceye itikadi alanda yeni bir boyut kazandırmıştır. Kurduğu ekolün bazı görüşleri şu şekildedir: İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. Amel imana dâhil edilemez. Çünkü yüce Allah, Kur’an’ın birçok ayetinde iman ve amele ayrı ayrı değinmiştir.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7)
• Görüş ve uygulamalarında tabiin sözlerini de kaynak kabul eder.
• Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verir.
• Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.
• Dinin doğru anlaşılmasında, Hz. Peygamberin denetiminden geçtiği için Medine halkının örfü öncelikli bir konuma sahiptir.

Bu bilgiler aşağıdaki amelî-fıkhî yorumlardan hangisine aittir?CEVAP
B

8) Amelî-fıkhî yorumların önderlerinin telif ettiği bazı eserler şunlardır:
• Muvatta
• er-Risale
• el-Müsned
• Fıkhu’l-ekber

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin eseri burada verilmemiştir?CEVAP
D

9) Amelî-fıkhî yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?CEVAP
E

10) Hz. Peygamberin vefatından sonra zamanla ortaya çıkan belli görüş ve düşünceler çerçevesinde farklı din anlayışları oluşmuştur. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yorumu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçada, İslam düşüncesindeki yorumlarla ilgili;
I. Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet olduğuna,
II. Farklı dini yorumların fikri bir zenginlik olduğuna,
III. Din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğuna

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

11) Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeplere bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış kendine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

12) Mezhepler;
• Allah’ın varlığı ve birliği hususunda,
• Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği konusunda,
• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz
olduğu hususunda ittifak etmiştir.

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?CEVAP
A