Kazanım Testleri

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
TESTİN ADI:İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak” anlamına gelen fıkıh kelimesi İslam’ın ilk dönemlerinde aynı anlamlarda kullanılmıştır. Ancak Kur’an ve hadisin İslam toplumunun iki temel bilgi kaynağı olması sebebiyle kelime, genelde Kur’an ve hadis merkezli dini bilgiyi ve anlayışı ifade etmektedir. İslam toplumunda dini bilginin gelişip alt ilim dallarının oluşmasına paralel olarak fıkıh, hicri II. yüzyılın sonlarından itibaren İslam’ın uygulanmasına dair çözüm üretme anlamında sistemli bir ilim haline gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak fıkıh, İslam’ın bireysel ve toplumsal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen ilim dalını ifade eden bir terim olmuştur.

Bu parçadan fıkıh kavramıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?CEVAP
A

2) İslam toplumunda ortaya çıkan problemlere fıkıh ilmi çözüm üretirken;
I. kıyasa başvurmak,
II. icmayı dikkate almak,
III. Roma hukukunu incelemek

gibi yollarından hangilerine başvurmuştur?CEVAP
C

3) Dini ve siyasi liderliğin en üst makamına imamet denir. Hz. Peygamberin vefatından sonra bu makamın Hz. Ali’nin hakkı olduğunu ileri süren siyasi-itikadi ekol bu konuyu dinin temel ilkesi olarak görmüştür.

Bu parçada sözü edilen siyasi-itikadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

4) Asıl adı Muhammed bin İdris’tir. Dönemin birçok ilim merkezlerini gezen ve buralardaki gelenekler hakkında bilgi sahibi olmuştur. Bazı fetvalarını, bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda zaman zaman gözden geçirmiştir. Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde yaptığı içtihatlar için “eski görüşü”, Mısır’daki içtihatları için de “yeni görüşü” tabirleri kullanılmıştır.

Kendi adıyla bir fıkhî-amelî mezhep bulunan bu âlim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi Caferilikle ilgili yanlış bir bilgidir?CEVAP
C

6) İslam düşüncesinde;
I. meleklerin var olduğu,
II. namazın kılınma şekli,
III. orucun başlangıç ve bitiş vakti
konularından hangilerinde görüş ayrılığı olduğu söylenebilir?CEVAP
D

7) Kur’an, insanları düşünüp araştırmaya teşvik etmiştir. Hz. Peygamber de kesin hüküm bildiren ayetler dışındaki konularda farklı düşünce ve yorumlara açık olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?CEVAP
A

8) İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yorumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorumlarla ilgili,

I. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.
II. Sorunlara çözüm arayışının sonucudur.
III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?CEVAP
B

9) İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
A

10 ve 11. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar, dinî konularla ilgili sorunlarını Hz. Peygambere danışıyorlardı. Hz. Peygamberin vefatından sonra İslamiyet, Arap Yarımadası dışındaki bölgelere yayıldı. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar. Bu durum, yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Evrensel bir dinin mensubu olmak bu sorunların üstesinden gelmeyi zorunlu kılıyordu. Bu aşamada Müslüman bilginler birtakım farklılıklarla beraber, İslam’ın temel kaynakları Kur’an ve sünneti yorumlayarak oradan ilkeler çıkarıp bu ilkeler çerçevesinde karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmışlardır

10) Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11) Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına etki eden,
I. Coğrafi,
II. Kültürel,
III. İnsanın yapısı
gibi sebeplerden hangilerine değinilmiştir?CEVAP
C