Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Felsefeyi Tanıma – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Felsefeyi Tanıma
TESTİN ADI:Felsefeyi Tanıma – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Felsefeyi Tanıma – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir bilimsel sorgulamayı ve araştırmayı gerekli kılan şey, çoğu zaman gündelik yaşamda bir probleme çözüm bulma amacıdır. Felsefenin ise böyle bir kaygısı yoktur. Aristoteles’in söylediği gibi “Felsefe her şeyden önce insanın doğal olarak sahip olduğu bilme arzusunu doyurmayı amaçlar.”

Parçadan hareketle felsefi soruların özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
B

2) Felsefenin soruları insanı, doğayı, evreni, toplumu sorgulayan, ama temelde özü belirlemeye yönelik sorulardır. Bir şey gerçekten bilinebilir mi? Eğer bilinebilirse bunun sınırları nedir? Bilgilerimizden ne kadar emin olabiliriz? Buna benzer sorular felsefenin temelini oluşturur.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin felsefi soru niteliğinde olduğu söylenebilir?CEVAP
E

3) Felsefede sorular çok önemlidir. Çünkü felsefe sorularla gelişir. İnsan zihni, gelişen ve değişen varlık, bilgi ve değerler hakkında sürekli bir arayış içindedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biridir?CEVAP
D

4) Nermi Uygur, Felsefenin Çağrısı adlı eserinde “Felsefe sorusu nedir? diye sorar. Bu sorunun kendisi, felsefe sorusunun ne olduğu konusunda bize bir ipucu verir. Felsefe sorusu “ Nedir?” sorusudur. “Bilgi nedir?”, “Güzel nedir?”, “Devlet nedir?” birer felsefe sorusudur.

Buna göre felsefe sorusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
E

5) Tüm var olanla ilgili sistemli ve yalnızca akla dayanan ilk düşünce sisteminin İyonya’da ortaya çıkması tesadüf değildi. Ekonomik yapının ileri düzeyde olması, bilgi birikiminin varlığı, hoşgörüyü de beraberinde getirmiştir. Yani Milet kentindeki ortam, farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

6) Felsefe bilgisi, adeta bir şehrin ortasındaki yüksek kule gibidir. Kulenin şehre bakan pencereleri vardır. Her pencereden şehrin belli bir kısmı görünür, sadece kulenin en üst noktasında bulunan felsefe penceresinden bütün şehri görmek mümkündür. Başka bir deyişle felsefe bilgisi sayesinde insan, gerçeğe herhangi bir yönüyle parçacı bir yaklaşımla değil, mümkün olan her yönüyle genel olarak değerlendirilebilecek bir bakma olanağını kazanır.

Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?CEVAP
C

7) Filozof, kendisinin de içinde bulunduğu dünyayı anlamak ve kavramak için her türlü bilgi, algı ve sezgi sonuçlarından oluşan düşünceyi açıklığa kavuşturur. Fakat filozof bununla yetinmez, yani dünyayı parçalanmış bir halde bırakmaz, üzerinde düşünülüp aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle dünyayı yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur.

Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?CEVAP
D

8) Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, kendisine sunulanla yetinen bir insan için, felsefe gerekli değildir.

Bu açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?CEVAP
D

9) Felsefe hakikati araştırırken bilim gibi herkes için geçerli olabilecek bilgiler ortaya koymaya çalışmaz. Filozof ile bilim insanlarının soru sorma biçiminde farklılık vardır. Filozof, “Canlı türleri nasıl sınıflandırılır?” sorusunu sormaz; bu türden sorulara cevap aramaz. Filozof, “Bilim nedir?”, “Bilimsel yöntem nedir?” sorusuna cevap arar. “Düzenin aksayan yönlerini açığa çıkarmaz; “İdeal düzen nedir?” sorusunu irdeler.

Parçada felsefi düşünce ile ilgili aşağıdaki niteliklerden hangisi vurgulanmıştır?CEVAP
E

10) Felsefenin, soru sorma tekniğine sıkı sıkıya bağlı bir geleneği vardır. Verilen cevaplar son olmaktan öte yeni başlangıçlar için iyi gerekçelerdir. Felsefede sorgulamaya dönük şüphe duyma ve merak güdüsüyle sorunu çözmek ya da cevap vermekten çok yeni bir sorun alanına işaret etmek daha önemlidir. Böylece felsefi düşünme sorgulamanın sonucunu da sorgular.

Paragrafta felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
D

11) Felsefede sorulardan çok cevaplar değişmektedir. Her filozof, örneğin en yüksek iyinin ne olduğu sorusuna içinde bulunduğu tarihsel ve sosyolojik koşullarından etkilenerek cevaplar vermiştir. Bu ise felsefi sonuçların mutlak bir kesinlik taşımadığını gösterir.

Bu parçadan felsefeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?CEVAP
E

12) Felsefe Karl Jaspers’in dediği gibi “düşünme uğraşında yolda olmak” ise bu yolu yürümek için iyi bir başlangıç noktasına gereksinim var demektir.

Buna göre felsefe için gerekli olan bu başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B