Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Felsefeyi Tanıma – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Felsefeyi Tanıma
TESTİN ADI:Felsefeyi Tanıma – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Felsefeyi Tanıma – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Sokrates, insan için en zor olanın seçme anı olduğunu söyler. Ona göre hayatın sunduğu bütün seçeneklerin bize ne kazandıracağını hesaplayarak her yerde ve her zaman mümkün olan en iyi hayatı seçebiliriz. Bütün bunları düşünür, ruhun aslını da göz önünde tutarsak, hayatı iyisiyle kötüsünü ayırt edebiliriz.

Bu parçada felsefenin aşağıdaki hangi işlevinden söz edilmektedir?CEVAP
A

2) Hayatın her yerinde felsefe karşımıza çıkar. İleri sürdüğümüz bir fikrin doğru olduğunu iddia etmek için kanıtlar sunmaya başladığımızda, ahlaki tutumlarımızla ilgili karar vermek durumunda kaldığımızda, olgu ve olayları akıl yoluyla çözmemiz gerektiğinde felsefe yaparız.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3) Bilme edinimi, özne ile nesne arasında kurulan bağla gerçekleşir. Bilginin konusunu; insanın, karşısında bulduğu veya zihinde ürettiği toplumsal, politik, ekonomik, psikolojik her tür olay ve olgu oluşturmaktadır. İnsan, hem dış dünyadaki nesne hakkında hüküm veren özne hem de bir başkasının bilgisine konu olan nesne konumunda olabilir.

Buna göre bilginin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?CEVAP
A

4) “Suje ile obje arasında kurulan bağdan doğan üründür.”

Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?CEVAP
B

5) Felsefenin araştırma alanı çoğu kez somut olan ve sınırları açıkça çizilmiş bir nesne veya olgu olmadığından, ondan deneysel bir çalışma bekleyemiyoruz. Bu nedenle filozofun sorunlara çözüm ararken, inançları, görüşleri, yaşantısı ve çağın olaylarından kendini soyutlaması güçtür.

Bu durum felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?CEVAP
A

6) Her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen, eleştirmeyen insan için felsefi düşünme söz konusu olamaz. Felsefe bilgisi varlıklar ve olaylar karşısında merak duyan insanlarda ortaya çıkar.

Bu parçada felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?CEVAP
A

7) “Senden evvel de pek çok insan aynı gökyüzünü paylaştı. Fakat bir kez olsun bakmayı düşünmediler masmavi gökyüzüne. Akıp giden zamanı hissetmediler. Koşulsuz hayatın meşguliyetine duydukları sarsılmaz teslimiyet duygusuyla ne olmak istedikleri konusunda en ufak tereddüt duymadan geldiler, baktılar ve gerçeği görmeden göçtüler bu dünyadan. Görmek isteyenlerin ise en büyük yardımcısı felsefe oldu.

Buna göre felsefi bilginin insana ve insanlığa en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?CEVAP
E

8) “Ben kimim?”, “Evrenin bir amacı var mıdır?”, “Mutluluk nedir?”, “Doğru bilgi mümkün müdür?” türünden sorular soran felsefe, bu sorulara genel-geçer, nesnel ve kesin yanıtlar vermez. Çünkü her filozofun dünyayı anlama ve anlamlandırma süreci farklıdır.

Buna göre felsefenin sorduğu sorulara kesin, nesnel ve genel-geçer cevaplar vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olarak gösterilebilir?CEVAP
C

9) Düşünme faaliyeti içinde kullanılan “nedir?” tarzındaki felsefi sorularla varlığın özü, insan bilgisinin imkânı ve sınırları, insanın evrendeki yeri belirlenmeye çalışılır. Bu tip soruların eksiksiz ve kesin bir cevaba ulaşması varlık, bilgi ve değer üzerine bütünsel bir bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi halidir.

Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10)
• İbn’i Sina’ya göre felsefenin veya hikmetin amacı nesnelerin hakikatlerini bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.
• Gazali’ye göre hikmet, insani aklın elde edebileceği bilginin kesin ve gerçek delillerle ilahi kaynağa dayandırılarak elde edilmesidir.
• El Kindi’ye göre hikmet, değer ve mertebe yönünden sanatların en üstünüdür. Felsefe, varlığın hakikatini insanın akıl gücü ölçüsünde bilmesidir

Düşünceleri verilen bu filozoflarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

11) Felsefe köken olarak bilgiyi ve bilgeliği sevmek anlamına gelir, özgür düşünce ve eleştiriyle rasyonel bilgilere ulaşıp sorunları çözmeyi ve yaşamı buna göre düzenlemeyi amaçlar.

Buna göre felsefenin anlamı ile ilgili en kapsamlı ifade aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?CEVAP
E

12) Filozof felsefi soruları sorarken akla ve mantık ilkelerine uygun cevaplar da üretmelidir. Fakat öncelik varlığı anlamak için doğru soruları sormaktadır. Yani soru sormak önemli ama bunun yanında akla ve mantığa uygun cevaplar bulmak da gereklidir. Fakat her soru için farklı cevaplar verilebilir. Aynı zamanda her cevap yeni sorular da ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla iki bin beş yüz yıllık felsefe tarihi, dinamizmini kaybetmeden varlığını sürdürmektedir

Parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmıştır?CEVAP
D