Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Siyaset Felsefesi (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Siyaset Felsefesi
TESTİN ADI:Siyaset Felsefesi
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Siyaset Felsefesi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Siyaset hem bilimin hem felsefenin konusu olmuştur. Siyaset bilimi, siyaset alanına giren tüm olguları bilimsel yöntemlerle araştırıp genel sonuçlara ulaşmaya çalışırken, siyaset felsefesi siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliği olup “olması gereken” hakkında görüş ileri sürer.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz?CEVAP
B

2)
I. Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen normlar bütünüdür. II. Yönetimin mevcut anayasaya uygun olmasıdır.
III. Anayasanın bireye tanıdığı yetkidir.
IV. İktidarı elinde bulunduran kişilerin toplumu idare etmesidir.

Verilen tanımlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?CEVAP
A

3) İnsanların arzu ve istekleri farklı farklıdır. İnsanlar arasındaki bu ayrılıkların herkesin yararına olacak bir biçimde düzenlenebilmesi için uzlaşma şarttır. Toplumsal kurallar ve kurumlar insanın mutluluğu için doğal ve süreç içinde kendiliğinden şekillenmiştir.

Verilen açıklama siyaset felsefesinin hangi temel problemine karşılık gelmektedir?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından biri değildir?CEVAP
E

5) Yusuf Hac Hacip’e göre yöneten ile yönetilenler bir nevi ortaklık içindedirler. Yöneten ile yönetilenler arasında karşılıklı haklara riayet edilmesi gerekir

Bu açıklamalar aşağıdaki siyaset felsefesi sorularından hangisi ile ilgilidir?CEVAP
D

6) “Yeryüzünde devlet olmadan yaşanamaz. Devlet toplumsal yaşamı düzenleyen ve iyileştiren bir örgütlenmedir.”

diyen bir kişinin bu görüşlerine temel aldığı yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) Toplumdaki düzeni, bireysel vicdanlar sağlayamaz. Çünkü vicdanın zorlama ve yaptırım gücü yoktur. Bundan dolayı toplumsal yaşamda bireylerin ilişkilerini ve haklarını düzenleyen kurallara, yasalara ve bunları uygulayacak kurumlar üstü bir kurama gereksinim vardır. Buna göre devlet, amacı sosyal düzenin, adaletin, toplumun iyiliğinin sağlanması olan, belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş bir insan topluluğuna dayanan ve bu topraklar üzerinde bulunan her şey üzerinde nihai meşru kontrole sahip olan bir organizasyondur.

Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

8) Aristoteles “Politika” adlı eserinde, “Devleti olmayan kimse ya fazla iyidir ya da fazla kötü, ya insanlığın altındadır ya da üstünde.” der.

Buna göre devletin varlık amacı Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) Siyasetin baştan sona bir “insan yönetme sanatı” olduğunu düşünen Maurice Duverger, onu toplumun tüm üyelerinin yararına olabilecek bir düzen yaratma aracı olarak tanımlar. İnsanlar zorunlu ya da gönüllü olarak kendilerini bir düzenin içinde bulurken, bunu değiştirmek ve geliştirmek isteyebilirler. Siyasetin doğası, insanla doğrudan ilgilidir.

Parçadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

10) Siyaset felsefesinin temel sorularından birisi, ideal düzenin varlığı problemidir. Bu sorun yüzyıllardır pek çok filozof tarafından ele alınmış olup, bazı filozoflar çeşitli nedenler öne sürerek ideal düzenin olamayacağını, bazı filozoflar ise belli kriterlere göre, ideal devleti oluşturmanın mümkün olabileceğini iddia etmişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin varlığını kabul edenlerin kullandığı ölçütleri ifade eden kavramlardan birisi değildir?CEVAP
E

11) Ütopyalar, gerçekleşmesi mümkün olmayan mükemmel toplum biçimleridir.

Filozofları bu tarz bir toplum tasarımına iten düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
D

12) Yusuf Has Hacip’e göre devletin işleyişinin mükemmel olması için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir. Devlet yöneticileri cesur, bilge, erdemli ve dürüst olmalıdır. Devlet bireyi her zaman korumalı ve bireye her konuda yardımcı olmalıdır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?CEVAP
C