Kazanım Testleri

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi – Varlık Felsefesi – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Felsefe Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Felsefe
TESTİN KONUSU:Varlık Felsefesi
TESTİN ADI:Varlık Felsefesi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Varlık Felsefesi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Felsefenin ele aldığı “varlık” kavramı ile bilimin kullandığı “varlık” kavramı aynı anlama gelmez. Felsefe için varlık, her şeyden önce bir şüphe konusudur. Oysa bilim için varlık, gündelik yaşam dilinin ifade ettiği her bir somut nesneden başka bir şey değildir.

Buna göre bilimin varlığa yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

2) Günlük yaşamın sorgulayıcı olmayan akışı içerisinde varlık kavramı pek fazla dikkat çekmez. Fakat ihtiyaç duyulan bir nesnenin var olup olmadığı dikkat çeker. Oysaki bir filozof için var olmanın ne olduğunu düşünmek yaşamanın doğrudan kendisidir.

Buna göre felsefenin varlığa yaklaşım tarzı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

3) Bilimler ele aldıkları nesnenin nasıl, ne şekilde var olduğuyla ilgilenmez. Bilimler için herhangi bir şeyin var olup olmamasının dışında, kendi başına bir varlık olması sorunu yoktur, yani bilimler varlığın kendisini sorun edinmezler. Bu bir felsefe sorunudur. Felsefe varlığı kendisine konu edinerek “varlık nedir?” diye sorar.

Buna göre felsefe ve bilimin varlığa yaklaşımlarındaki farklılık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

4) Felsefe tarihi içerisinde filozoflar var olanı tanımlamak için varlığın gerisinde, ona temel olan bir şey aramışlardır. Herakleitos varlığın ilk nedenine “ateş” derken, Demokritos var olanın temelinde “atomlar” olduğunu söylemiştir. Platon’ da ise değişen dünyanın varlık sebebi değişmeyen, maddi olmayan “idea”dır

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

5) Bir felsefe öğretmeni, derse başlamadan önce kürsüde bulunan sandalyeyi eline alıp öğrencilere, “Bu sandalyenin var olduğunu kim kanıtlayacak?” diye sorar. Bunun üzerine öğrencilerden biri öğretmenine şöyle bir soru yöneltir: Hangi sandalyenin?

Bu parçaya göre felsefenin, varlığa bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6)
• Varlık nedir?
• Var olanların ana maddesi nedir?
• Görünenlerin arkasında görünmeyen bir şey var mıdır?
• Çoklukta birlik mi vardır?
• Değişmelerin arkasında değişmeyen bir şey var mı?

Verilen sorulara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

7) Kaos var oluşa izin vermez. Kaos var olmanın değil, olamamanın karşılığıdır.

Bu ifade aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?CEVAP
D

8)
I. Gerçekten bir şeyler var mı?
II. Varlık kaç tarzdadır?
III. Varlığın ana maddesi nedir?
IV. Gerçek varlık nedir?
V. Dünyanın şekli ve harekVetleri nasıldır?

Verilen sorulardan hangileri felsefenin varlıkla ilgili temel sorularından değildir?CEVAP
C

9)Evrenin işleyişi makine gibidir, hiçbir sapmaya izin vermez. Bütün gücü determinist yapısından kaynaklanır. Evrende neler nasıl var olabiliyorsa öyle olur ve oluş süreçleri asla değişmez.

Evrenin varlığını bu şekilde yorumlayan bir yaklaşım için aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?CEVAP
A

10) Descartes’e göre ruhun öz niteliği düşünmedir. Maddenin temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir.

Buna göre Descartes’in düalizmi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

11) Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha doğrusu bir bütün olarak ‘varlık’ı inceler. Varlığından ya da yokluğundan, niçin ve nasıl var olduğundan ve var olanın ne olduğundan emin olmaya çalışır.

Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
B

12) Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaşma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey, kesintisiz bir değişme halindedir. Ve mademki her şey değişmektedir, öyleyse değişme her şeydir.

Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?CEVAP
B