Kazanım Testleri

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Asitler, Bazlar ve Tuzlar
TESTİN ADI:Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştirBuna göre K, L ve M maddelerinden hangileri baz özelliği gösterir?CEVAP
D

2) Aşağıda bazı oksitlerin su ile tepkimesi verilmiştirBuna göre hangi oksitler asit özelliği gösterir?CEVAP
D

3) Sodyum oksitin su ile tepkimesi ve oluşan bileşiğin suda çözünme tepkimesi,


şeklinde verilmiştir.

Buna göre,
I. X, NaOH bileşiğidir.
II. Y, OH– iyonudur.
III. Na2O bazik oksittir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4)

Yukarıda oluşan X, Y ve Z çözeltilerinin aynı koşullardaki pH değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

5) Fenolftalein asidik ortamda renksiz, bazik ortamda kırmızı renk veren bir indikatördür.

Buna göre aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin fenolftalein indikatörü ile verdiği renklerden hangisi yanlıştır?

CEVAP
B

6) PH3’ün sulu çözeltisinde OH iyonları sayısı, H+ iyonları sayısından fazladır.

Buna göre PH3’ün sulu çözeltisi için;
I. Elektrik akımını iletir.
II. Ele kayganlık hissi verir.
III. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)

Yukarıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin asit/baz özellikleri bakımından sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

8) Kimya sınavında Betül’den aşağıda verilen maddeleri doğru veya yanlış olarak değerlendirmesi istenmiştir.Buna göre Betül bu sorulardan hangilerine hatalı cevap vermiştir?CEVAP
E

9)
a. N2O5’in sulu çözeltisi
b. CaO’nun sulu çözeltisi

Yukarıda verilen sulu çözeltiler için;
I. Aynı ortamdaki pH değerleri a > b’dir.
II. İki çözeltide elektrik akımını iletir.
III. CaO’nun sulu çözeltisinde OH iyonu derişimi H+ derişiminden fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

10) X ve Y maddeleri ile sulu çözeltiler hazırlanıyor. Hazırlanan X çözeltisindeki H+ iyonu miktarının ve Y çözeltisindeki OH iyonu miktarının zamanla değişimi grafikte verilmiştir.


Buna göre,
I. X çözeltisi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
II. X ve Y çözeltileri elektrik akımını iletir.
III. Y çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
C

11) Asitler suda çözündüklerinde H3O+ iyonu miktarını arttırırken, bazlar suda çözündüklerinde OH iyonu miktarını arttırırlar.

Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözündüğünde sudaki H3O+ iyonu miktarını arttırır?CEVAP
D

12) X maddesinin sulu çözeltisine, NaOH çözeltisi ilave edildiğinde tuz ve su oluşuyor.

Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
E