Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 1 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
TESTİN ADI:Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Divanıhümayun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.
Divanıhümayunda;
I. kalemiye,
II. seyfiye,
III. ilmiye

sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?CEVAP
E

2) II. Mehmet Dönemi’nde kurulmuş olan Sahnıseman Medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.

Bu bilgilere göre Sahnıseman Medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

3)
I. Tekke ve zaviyeler
II. Medreseler
III. Camiler

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde dinî eğitimin verildiği yerlerdir?CEVAP
E

4) Eskişehir Sivrihisar’da esnaf Demirci Mehmet Usta, kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek hakkını Divanıhümayunda arayacağını ifade etmiştir.

Demirci Mehmet Usta Divanıhümayunun aşağıdaki temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır?CEVAP
B

5) Medreseler dinî ve pozitif bilimlere ait yüksek öğretim düzeyinde eğitimin verildiği kurumlardır.

Osmanlı Devleti’nde medreselerin açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?CEVAP
D

6) Şehir, nahiye ve kasabalarda adaletin temsilcisi olan Osmanlı idarecisi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

7) Osmanlı kanunnamelerinde geçen “ıssızı şenlendirmek” tabiri kanunnamelerde sıkça kullanılmıştır. Buradaki temel amaç terk edilmiş köy, mezra ve yerlere halkı yerleştirerek ekonomiye kazandırmak olmuştur.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nden itibaren bu amaç için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?CEVAP
A

8) Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9) Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi, kadı ve nişancının ait olduğu yönetenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?CEVAP
D

10) Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?CEVAP
E

11) Osmanlı toplum yapısında “Seyfiye Sınıfı” idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehliörf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi “Seyfiye Sınıfı” mensuplarından değildir?CEVAP
B

12) Anadolu’nun İslamlaşmasında;

I. Türkmenlerin Anadolu’ya yerleşmeye başlamaları,
II. Sûfi ve öğretilerinin Anadolu’da yaygınlaşması,
III. Tekke ve zaviyelerin inşa edilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E