Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595)
TESTİN ADI:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında yapılan İstanbul Antlaşması ile Avusturya arşidükü protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?CEVAP
A

2) Osmanlı Devleti “1453-1595” yılları arasında “Dünya Gücü” olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin bu başarısında;
I. Batı Avrupa’daki karışıklıkların iyi değerlendirilmesi,
II. Merkezî otoritenin ülkenin her yerinde korunması,
III. Batı tarzı ıslahatların yapılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
D

3) Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle getirilmesiyle “Kanunname-i Ali Osman” oluşturulmuştur.

Kanunname-i Ali Osman hangi hükümdar döneminde hazırlanmıştır?CEVAP
C

4) Kanuni Devri’nde “Osmanlı Devleti’nin sınırları, Kuzey Afrika’da bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir.” diyen bir tarihçi bu iddiasına;
I. Kıbrıs,
II. Trablusgarp,
III. Cezayir
yerlerinden hangilerini örnek gösteremez?CEVAP
A

5) Kanuni Devri’nde Fransa ile yapılan antlaşmada yer alan bazı maddeler şunlardır:
I. Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşıp istediği limana girebilecek.
II. Osmanlı ülkesinde ölen bir Fransız tüccarın malı ülkesine iade edilecek.
III. Fransız tüccarlar arasındaki anlaşmazlıklara Fransa’dan gelen yargıçlar bakacak.

Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Fransızlara ayrıcalık verdiği yargısını doğrular?CEVAP
E

6)
I. İran’ın Osmanlı topraklarına saldırması
II. Safevilerin Orta Asya’dan gelen Türkmenlerin Osmanlı sınırına girmesini engellemesi
III. Şah İsmail’in Anadolu’daki mezhep propagandasını yoğunlaştırması
IV. Hicaz su yolları meselesi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri OsmanlıSafevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerindendir?CEVAP
C

7) XVI. yüzyılda Hristiyan Katolik dünyasının yeniden yapılanma faaliyetlerine “Reform” denir.

Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sebeplerinden biri değildir?CEVAP
B

8) Luther, 1517’de Wittenberg Kilisesi’ne astığı doksan beş maddelik bildiri ile Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini kilisenin günahları affetme yetkisinin olamayacağını ilan ederek Reform hareketine öncülük etmiştir.

Bu durum Reform hareketlerinin ortaya çıkmasında;
I. endülüjanstan rahatsız olunması,
II. papanın, krallar üzerindeki otoritesini büyük ölçüde kaybetmesi,
III. kilisenin din istismarında bulunması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğunu gösterir?CEVAP
D

9) Papalık ve Katolikliği savunan Roma – Cermen İmparatorluğu, Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman prensliklerine karşı mücadele etmiştir.

Roma – Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisiyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir?CEVAP
A

10) Reform hareketi sonrasında Katolik kilisesinin siyasi, ekonomik ve dinî gücü azalmıştır. Hristiyanlık dünyasında yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Reform sürecinde Avrupa’da ortaya çıkan mezheplerden biri değildir?CEVAP
D

11) Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da Reform hareketleri yaşanırken Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanlarda böyle bir arayış ortaya çıkmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Reform hareketi yaşanmamasının sebeplerinden biri değildir?CEVAP
B

12) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransa ile iyi ilişkiler kurmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla 1535 yılında Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.
Buna göre;
I. Rönesans,
II. Coğrafi keşifler,
III. Avrupa Hristiyan birliğini bozma düşüncesi

durumlarından hangileri Fransa’ya kapitülasyonların verilmesinin sebeplerindendir?CEVAP
D