Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 4 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595)
TESTİN ADI:Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. İki saat süren Mohaç Meydan Savaşı’nda tüm Macar ordusunun imha edilmesi
II. Portekizlilerin, Hindistan’daki ticari faaliyetlerini engellemek için deniz seferlerinin düzenlenmesi
III. Alman seferinde Avusturya ve Roma-Germen İmparatorluğu’nun Osmanlı karşısında ordu çıkartamaması

Gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü olmasından doğan sonuçlar kapsamında değerlendirilebilir?CEVAP
D

2) Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki;
I. Fransa’ya kapitülasyon tanıma,
II. Hint Deniz Seferlerini gerçekleştirme,
III. Luther’in başlattığı Protestanlık hareketini destekleme

politikalarından hangileri Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak “Cihan Devleti” özelliğini koruma isteğiyle ilgilidir?CEVAP
C

3) Kanuni döneminde Fransa’ya kapitülasyon denilen ticari ve hukuki ayrıcalıklar tanınmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyon vermesinde;
I. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
II. Avrupa’da Hristiyan birliğini bozmak,
III. Avrupalı devletlerden biri sayılmak

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
B

4) Kanuni Sultan Süleyman, Fatih’in ele geçiremediği Rodos Adası’nı ve Belgrad’ı almış, 1526 yılında Mohaç Zaferi ile bütün Macaristan’ı fethetmişti,
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili;
I. büyük bir kara kuvvetine sahip olduğu,
II. güçlü bir deniz kuvvetine sahip olduğu,
III. başka devletlerle ittifak yaptığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

5) Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı yıllarda; Osmanlı Devleti ekonomik, siyasi, askerî ve idari bakımdan çok güçlü bir durumdaydı. Avrupalı Devletler Reform Hareketlerinin etkisiyle karışıklık içindeydi.
Bu durum dikkate alındığında;
I. Reformun etkisiyle Osmanlı tebaası olan Hristiyanların isyan etmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kolay ilerlemesi,
III. Avrupalı Devletlerin birleşerek Osmanlı Devleti’ne savaş açması

durumlarından hangileri beklenir?CEVAP
B

6) Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası’nı fethettikten sonra Ada’da kalmak isteyen Hristiyanlara dinlerinde serbestlik tanımıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?CEVAP
C

7) Kanuni Sultan Süleyman, Alman İmparatoru Şarlken’in eline esir düşen Fransa Kralı Fransuva’nın annesi tarafından oğlunun kurtarılması için mektup almıştır. Kanuni, Pargalı İbrahim Paşa’ya emrederek derhal yardım edileceği hususunda bir mektup göndermesini istemiştir.

Kanuni Fransa’ya yardım etmekle;
I. Avrupa’da oluşabilecek bir Haçlı ittifakını parçalamak,
II. Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasını önlemek,
III. Avrupa’daki siyasal gelişmeleri Osmanlı Devleti lehine çevirmek

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır?CEVAP
D

8) XVI. yüzyılda Roma-Germen İmparatoru Şarlken, Avrupa hâkimiyet politikasına yönelik olarak Fransa’da ve Macaristan aracılığı ile de Balkanlarda genişleme politikası yürütmüştür.
Bu politikanın Osmanlı Devleti’ni;
I. Fransa’ya kapitülasyonların verilmesi,
II. Mohaç Meydan Savaşı’nda Macaristan’ın yenilgiye uğratılması,
III. Martin Luther’e destek vermesi

çalışmalarından hangilerine sevk ettiği söylenebilir?CEVAP
E

9) Osmanlı Padişahı I. Süleyman’a “Kanuni” unvanının verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?CEVAP
E

10)
I. Avusturya
II. Venedik
III. Fransa

Safevi Hükümdarı Şah Tahmasb, yukarıdaki hangi Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti’ne karşı antlaşma yapmıştır?CEVAP
D

11) XVI. yüzyılda Osmanlı ticari faaliyetlerinin hızlanmasında; I. Gümrük vergilerinin artırılması, II. Akdeniz ve Karadeniz arasında bağlantının kurulması, III. İpek ve Baharat Yolları’nın büyük ölçüde denetim altına alınması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?CEVAP
A

12) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde savaştığı devletlerden biri değildir?CEVAP
A