Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
TESTİN ADI:Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. İslam toprak hukuku
II. Türk-İslam Devletlerinin uygulamaları
III. Roma ve Bizans toprak sistemi
Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken yukarıdakilerin hangilerinden yararlanmıştır?CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak sisteminde yer alan mirî arazinin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
A

3)
I. Dirlik: Geliri doğrudan merkez hazinesine giden topraklardır.
II. Arpalık: Saray adamlarına ve ilmiye sınıfından bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre içinde maaşlarına ek olarak verilen ve emekli olduktan sonra da gelirini almaya devam ettikleri arazilerdir.
III. Malikâne: Maaş karşılığı verilen bu topraklar gelirine göre has, zeamet ve tımar olarak üçe ayrılmaktadır.
IV. Yurtluk ve Ocaklık: Bir bölgenin Osmanlı Devleti’ne katılmasında etkili olan ve devlete sadakatle bağlılıklarını bildiren mahallî beylere verilen arazilerdir.

Yukarıda yer alan mirî arazi türlerinden hangilerinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir?CEVAP
C

4) Osmanlı toprak sisteminde yer alan mülk arazi; mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu araziler, mirî araziden bir miktarının hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle ya da yeni fethedilen bölgelerde daha önceden mülk olarak kullanılan yerlerin, sahiplerinde bırakılmasıyla meydana gelirdi. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içindeki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar; arazilerini satma, vakfetme ve hibe etme hakkına sahipti.
Buna göre mülk arazi ile ilgili olarak,
I. Ekilebilir-dikilebilir alanlardan oluşur.
II. Arazi sahibi tasarruf hakkına sahiptir.
III. Devlet isterse bu arazilere el koyabilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

5) Kalsik dönemde Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki toprak türlerinin hangisinden vergi alınmamıştır?CEVAP
B

6) Klasik dönem Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar, gayrimüslimlere oranla daha az ürün vergisi ödemekteydi.
Bunun nedeni olarak;
I. İslam hukukunun uygulanıyor olması,
II. gayrimüslimlerin Müslüman olmaya teşvik edilmesi,
III. Müslüman arazilerinin verimsiz olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?CEVAP
C

7) Klasik Çağda Osmanlı toprak sisteminde yer alan çifthane sisteminde temel üretim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi çifthane sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlardan biri değildir?CEVAP
A

9) Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temelinde, toplumun ve devletin ihtiyaçlarını karşılamak vardı. Bu anlayışla devleti yönetenler iktisadi hayatı düzenlerken belirli ilkelere göre hareket ederlerdi.
– – – – ilkesine göre ekonomik faaliyetlerin amacı, ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamaktı.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
C

10) İslam Devletlerinde, esnaf örgütlerinin yapılanma şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?CEVAP
B

11)
I. Şeyh
II. Kethüda
III. Yiğitbaşı

Yukarıdakilerden hangileri Lonca Teşkilatının görevlileri arasında yer alır?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatının yürüttüğü faaliyetlerden biri değildir?CEVAP
A