Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 1 (2019-2020)

10.Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
TESTİN ADI:Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Fatih Dönemi’nde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilen Enderun Mektebine başlangıçta devşirme sistemiyle Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocukları alınırdı.

Enderun Mektebine ait bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Divanıhümayun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.
Divanıhümayun’da;
I. kalemiye,
II. seyfiye,
III. ilmiye

sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?CEVAP
E

3) Osmanlı Devleti’nde eğitim teşkilatı askerî, dinî, sivil, yaygın ve saray eğitimi olarak yapılandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangileri “Saray Eğitimi” kapsamında faaliyet gösteren okullardandır?CEVAP
A

4) Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardır. Ancak işlerin kolay yürüyebilmesi için bazı yetkilerini devlet adamlarına vermişlerdir. Buna rağmen son söz her zaman padişaha ait olmuştur. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı Divanıhümayunda da yine son söz padişahındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A

5) Murat Hüdavendigar “ülke hanedanın ortak malıdır.”, anlayışı yerine “ülke padişah ve oğullarınındır.” ilkesini kabul etmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde veraset sistemi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
C

6)

Yukarıda 1. grupta verilen Divanıhümayun üyelerinden hangisi, 2. grupta verilen Osmanlı bürokrasi sınıfı ile yanlış eşleştirilmiştir?CEVAP
D

7) Osmanlı Devleti’nde tahta çıkan padişah mutlak yönetme yetkisine sahipti. Son söz hakkı kendilerinde olmakla beraber, yönetime dair bazı yetkilerini devlet adamlarına verirlerdi. Padişahların çıkardığı kanunlar, şeri ve örfi kanunlara ters düşmemek zorundaydı. Şeri hükümler padişahın müdahalesine açık konular değildi. Ancak padişahlar bazı kanunları değiştirebilirdi.

Buna göre Osmanlı padişahlarının yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

8) Orhan Bey zamanında kurulan Divanıhümayun Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Fatih’den itibaren Divanıhümayuna veziriazamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Bugünkü anlamda Bakanlar Kuruluna benzeyen Divanıhümayun, aynı zamanda halkın şikayetlerinin iletildiği ve bazen padişahın da bu şikayetlere çözüm ürettiği yerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisinin XIX. yüzyıla kadar Osmanlı padişahlarının görevleri arasında olduğu söylenemez?CEVAP
D

10) Osmanlı Devleti’nde Enderun mektebindeki temel amaç; devlet adamlarını güvenilir, kabiliyetli ve iyi birer Müslüman olarak yetiştirmekti. Enderunda aşağıdan yukarıya doğru yedi oda bulunur ve öğrenciler kabiliyetlerine göre bu odalarda bir veya iki yıl kalırlardı. Yüksek öğretim düzeyinde eğitim öğretim yapılan enderunda matematik, tarih gibi derslerde en üst düzeyde eğitim verilirdi. Bunun yanı sıra talebeler yeteneklerine göre ok atma, ata binme, şiir, ciltcilik, spor gibi alanlarda da eğitim alırlardı.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

11) Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan kanunname ile padişahlara kardeş katli nizam-ı alem için serbest bırakılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

12) Osmanlı Devleti’nde seyfiye, kalemiye ve ilmiye gibi bürokrasinin en üst mercileri aşağıdakilerden hangisinde temsil edilmektedir?CEVAP
A