Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 2 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TESTİN ADI:Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı öncesinde Anadolu’nun siyasi ve sosyal durumu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?CEVAP
E

2) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da fetihlerde etkili olan komutanlar tarafından kendi adlarıyla Türk beylikleri kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin özelliklerinden biri değildir?CEVAP
D

4) Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin;

I. Türk-İslam kültürünü yansıtan eserler yapılması,
II. Yeni yerleşim birimlerinin kurulması ve buralara Türkçe isimler verilmesi,
III. Haçlılara karşı Anadolu’yu savunmaları

Mfaaliyetlerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E

5) Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey zamanında batı seferlerine önem verilmiştir. Oğuz boyları, Anadolu yönüne sevk edilmiştir.

Büyük Selçukluların batı yönünde akınlar yapmalarında,
I. Fatimîlere karşı bölgeyi savunmak
II. İslamiyet’i batıya doğru yaymak
III. Oğuz boyları için yurt sağlamak

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?CEVAP
D

6) Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşanan;
I. İlk Türk beylikleri ile mücadele edilmesi,
II. Bizans ile Anadolu’da savaşlar yapılması,
III. Haçlılara karşı Anadolu’nun korunması

gelişmelerinden hangileri Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamıştır?CEVAP
D

7) Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah İznik’i alarak burada Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına hutbe okutmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

8) Süleyman Şah, Bizans’ta süren taht kavgalarına karışarak, Botaniates’in imparator olmasını sağladı. Bizans’taki bu durumdan yararlanarak, Güney Marmara kıyılarını, Kocaeli Yarımadası’nı, Üsküdar ve Kadıköy’ü ele geçirdi. Boğaz’ın Anadolu yakasını ele geçiren Süleyman Şah, burada bir gümrük idaresi kurarak Boğaz’dan geçen gemilerden vergi aldı. Bizans, yapılan antlaşma ile Selçuklulara vergi vermeyi kabul etti.

Bu bilgilere göre
I. Selçuklular dış politikada başarılı olmuşlardır.
II. Devlet gelirleri artmıştır.
III. Ülke sınırları genişlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

9) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. Kılıç Arslan Dönemi’nde ortaya çıkmamıştır?CEVAP
C

10) Türkiye tarihi açısından “Miryokefalon Savaşı” önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu savaşın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
E

11) Türkiye Selçuklu Devleti’ndeki,
● Bizans ile Miryokefalon Savaşı’nın yapılması
● III. Haçlı Seferi’ne karşı mücadele edilmesi
● Anadolu’da Türk birliğinin büyük ölçüde gerçekleştirilmesi

gelişmeler Selçuklu hükümdarlarından hangisi döneminde yaşanmıştır?CEVAP
C

12) XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Oğuz göçlerinde,
I. Anadolu’nun ipek yolu üzerinde yer alması
II. İklim ve bitki örtüsünün Türklerin yaşamasına uygun olması
III. Gaza ve cihat anlayışının benimsenmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E