Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 3 (2019-2020)

10. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
TESTİN ADI:Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir.

Bu seferlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
B

2) Ben, Fransa Kralı Kont Philippe… Eşimi boşadığım için Papa tarafından aforoz edildim. Haçlı Seferleri başladığında çok mutlu oldum. Çünkü hem ağır bir cezadan hem de günahlarımdan kurtulacaktım. Topraklarım kilisenin kontrolünde güvende. İslam dünyasından zengin bir kişi olarak geri döneceğim. Ölürsem zaten cennete gideceğim. Papa ve din adamları bizlere cenneti vaat etti.

Yukarıdaki konuşma dikkate alındığında
I. Avrupa’da feodalitenin önündeki en büyük engel Papalıktır.
II. Din, toplumları harekete geçirici önemli bir unsurdur.
III. Papa’nın Avrupa’da krallar üzerinde yaptırım gücü vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

3) 1096-1099 yılları arasında yola çıkan 600 bin kişilik Haçlı ordusu Kudüs’ü aşağıdaki devletlerin hangisinden alınmıştır?CEVAP
D

4) Haçlı Seferlerinin Anadolu’yu savaş meydanı hâline getirmesi; Anadolu’da köylülerin topraklarını terk ederek şehirlere göç etmesine ve asayişin, can güvenliğinin azalmasına neden olmuştur.

Buna göre Haçlı Seferlerinin Anadolu’da,
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. dinî

alanlarından hangilerinde olumsuz etki yaptığı söylenebilir?CEVAP
C

5) Eyyubilerin Hittin Savaşı ile Kudüs’teki Latin Krallığı’nı ele geçirmeleri III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden olmuştur. Kuşatmada başarılı olamayan Haçlılar ülkelerine geri dönmüşlerdir.
Yalnız bu bilgilere dayanarak;
I. Haçlılar bu seferden bir netice elde edememiştir.
II. III. Haçlı Seferi Kudüs’ü geri almaya yöneliktir.
III. Haçlılarla Eyyubiler arasında savaş yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir?CEVAP
B

7)
I. Feodal beylerin doğudan toprak elde etme isteği
II. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri
III. Hristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemesi
IV. Bizans’ın Türk ilerleyişi karşısında Avrupa’dan yardım istemesi
V. Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi

Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinin nedenlerinden hangisi daha çok ekonomik bir amaç taşır?CEVAP
A

8) III. Haçlı Seferi’nin düzenlenme nedeni – – – – Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. Ancak Haçlılar amaçlarına ulaşamamışlardır.

Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yazılmalıdır?CEVAP
A

9) Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın doğrudan bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamıştır?CEVAP
B

10) 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?CEVAP
C

11) Türkiye Selçuklu Devletinde;
I. Yassı Çimen Savaşı ile Harzemşahların yıkılması,
II. Baba İshak Ayaklanması’nın güçlükle bastırılması,
III. II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vezir Sadettin Köpek’in etkisinde kalması

gelişmelerinden hangileri ülke yönetiminin ve merkezî otoritenin zayıf olduğunu kanıtlar?CEVAP
D

12) II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminin en önemli olayı Kösedağ Savaşı’dır. Anadolu’daki karışıklıkları fırsat bilen Moğollar Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardır. Kösedağ Savaşı, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışa geçmesine yol açarken, II. Türkmen Beylikleri Dönemi’nin de başlangıcı olmuştur.
Buna göre;
I. Beyliklerin kurulmasıyla Anadolu’da Türk birliği bozulmuştur.
II. Kösedağ Savaşı’nı Moğollar kazanmıştır.
III. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D