Kazanım Testleri

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Divan Şiiri (Gazel – Kaside – Şarkı) (2019-2020)

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:10. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Divan Şiiri (Gazel – Kaside – Şarkı)
TESTİN ADI:Divan Şiiri (Gazel – Kaside – Şarkı)
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Divan Şiiri (Gazel – Kaside – Şarkı) Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Bu şehr-i Sitanbul ki bî-misl ü behâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır
Bir gevher-i yektâdır iki bahr arasında
Hurşîd-i cihân-tab ile tartılsa sezâdır
Altında mı üstünde midir cennet-i âlâ
El-hak bu ne hâlet bu ne hoş âb u havâdır

Bu dizeler bir kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir?CEVAP
A

2) Özellikle Azerbaycan sahasının, bazı edebiyat otoritelerince de Türk edebiyatının en büyük şairi, dünya edebiyatının da en büyük lirik şairlerinden kabul edilir. Asıl adı Mehmed bin Süleyman’dır. Şairin 888/1483 yılında Bağdat yakınlarındaki Hille bucağında dünyaya geldiği sanılmaktadır. Âşıkane şiirin edebiyatımızdaki en büyük temsilcisi kabul edilir. Bütün şiirlerinde aşkı ve aşkın hâllerini coşkun bir lirizmle ifade eder. Doğduğu muhitten hiç ayrılmamış, İstanbul’a hiç gelmemiştir. Naat türünde kaleme aldığı “Su Kasidesi” oldukça meşhurdur.

Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3) Aşağıdaki beyitlerden hangisi mahlas beyti olamaz?CEVAP
C

4) Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?CEVAP
B

5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla kişileştirme söz konusudur?CEVAP
E

6) “Dünyayı bir yana, seni bir yana koysalar yine de bana sen gereksin, ey vefasız, sen!”

Bu açıklama aşağıdaki beyitlerin hangisine aittir?CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?CEVAP
C

8)
Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirağan geldi
Bülbül âşüftelenip bezme gazel-hân geldi
Müjdeler gülşene kim vakt-i çirağan geldi

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9)
Yâr ile kon beni ol yâr yeğ bilür
Biçâre andelibini gülzâr yeğ bilür
(Sevdiğimle bırakın beni, o sevgili beni iyi bilir; zavallı öksüz bülbülünü gül bahçesi iyi bilir.)
Zülf-i dırâz derdini benden sor ey tabib
Uzun gice belâsını bîmâr yeğ bilür
(Uzun saçın derdini benden sor ey hekim, uzun gecelerin
belasını hasta iyi bilir.)
İzün tozın sabâ yili satar direm direm
Misk ü âbir kadrini attâr yeğ bilür
(Bahar yeli izinin tozunu dirhem dirhem satar, misk ile amberin kadrini attar iyi bilir.)

Bu dizelerde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) Mazmun, bir sözün içinde gizli olan sanatlı anlamdır. Söz gelimi sevgilinin ağzı için, kalıplaşmış birer mecaz olan “abıhayat, gül, gonca ve lâl” mazmunları kullanılır. Okuyucu ağzın bunlardan hangisiyle karşılandığını dizede geçen diğer kelimelerin yardımıyla anlar

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz mazmun değildir?CEVAP
D

11) 2000’li yıllarda bir şiir sergisi açılsa Türk medeniyetini, sanırız oy birliğiyle Fuzuli veya Nedim temsil ederdi. Durum böyleyken bu şiir geleneğini modern Türk düşüncesinin ilgi alanı dışında bırakmak hiç de onu küçültmez; belki sözde aydınları, aydınlanmacılığı küçültür. O hâlde geliniz “Osmanlı şiiri” deyince bir tekerleme gibi “fâilâtün, fâilâtün…” demekten vazgeçip bu şiiri tanımaya niyetlenelim. Gerçekten bu şiir, neyi anlatıyor, kimi anlatıyor, bir bakalım. Eğer sevmezsek yine sevmeyelim fakat önce onunla tanışalım. Korkmayınız, onunla tanıştığınız zaman bu dizelerle tarihin satır aralarına girecek, belki de büyük büyük dedelerinizden birine rastlayacaksınız ve “Gerçekten de bu şiir bizi anlatıyormuş.” diyeceksiniz.

Bu parçada sözü edilen şiir geleneği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B