Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – İnançla ilgili Meseleler – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İnançla ilgili Meseleler – 2
TESTİN ADI:İnançla ilgili Meseleler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İnançla ilgili Meseleler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

2) İnancın doğru bilgilere dayandığı durumlarda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?CEVAP
C

3) “Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.”
(Nahl suresi, 65. ayet)
“…Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.”
(Fâtır suresi, 24. ayet)
Bu ayetler, inançla ilgili yorumlardan;
I. nihilizm,
II. deizm,
III. ateizm
hangilerinin iddialarını reddetmektedir?CEVAP
D

4) Tanrının varlığını ve birliğini savunup O’nun eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimidir. Daha çok vahye dayanan ilahi dinlerdeki tek tanrı anlayışını ifade için kullanılmaktadır.
Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5)15 Mart günü Yeni Zelanda da iki camiye Cuma namazı sırasında saldırıda bulunuldu. İnsanlığı hüzne boğan bu olay sonrası Yeni Zelanda halkının saldırıyı şiddetle kınamaları, açıkça üzüntülerini bildirip bunu içten paylaşmaları, dayanışma çalışmaları, Müslümanların yanında yer almaları dünya barışı için ümit verici bir tutumdur. Diğer taraftan Yeni Zelanda halkının bu tutumu diğer toplumlar hakkında yanıltıcı genellemeler yapmaktan da alıkoyacak bir örnek olmuştur.

Buna göre, dünyada barış ortamının oluşabilmesi için;
I. Farklı din ve kültürler hakkındaki önyargılardan kurtulması
II. Kendi anlayışının doğruluğunu başkalarına kabul ettirmesi
III. Olaylardan doğru sonuçlar çıkarmak için gerçekçi bakabilmesi

tutumlarından hangileri bireyden beklenir?CEVAP
C

6) “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez…”
(En’âm suresi, 59. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen gayb kelimesi ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?CEVAP
A

7) Ustasız olmazken basit bir kalem, Nasıl icat oldu muhteşem âlem?
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu sözle çelişir?CEVAP
B

8) İnsanlık 20. yy.’dan itibaren hızlı bir “dünyevileşme” yarışı içine girdi ve din, dünya ve günlük hayat için anlamını yitirmeye başladı. Özellikle hukuki konularda, toplumu ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyişinde din merkezli görüşler etkisini yitirdi.
Metinde sözü edilen yaşam tarzını benimseyen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9) Dinî duyguları istismar eden grupların toplumdaki samimi Müslümanların üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi dini istismarın yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?CEVAP
D

10)


Tabloda verilen felsefi yaklaşımların Tanrı ve din görüşlerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

11) Kişinin inançla ilgili farklı akımlara yönelmesinde etkili olan meselelerden biri de kötülük problemidir. Buna göre dünyada yaşanan olumsuzlukların sebebi olarak Tanrı gösterilmekte, eğer bu kadar kötülük varsa Tanrı’nın da varlığının sorgulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu önerme Tanrı’yı inkâr etmenin bahanesi olarak kullanılmaktadır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu problemin gerçek nedeni vurgulanmıştır?CEVAP
A

12) Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
E