Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 2
TESTİN ADI:Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 2
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kur’an’a göre Hz. Muhammed – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri (Cebrail) öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü.”
(Necm suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’le (sav) ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) “Allah, ‘Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin’ hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir.”
(Nahl suresi, 2. ayet)

Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisi ile ilişkilendirilebilir?CEVAP
D

3) “Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir.”
(Ahzab suresi, 39. ayet)

Bu ayet peygamberlerin; I. ismet, II. fetanet, III. tebliğ, IV. cesaret gibi özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir?CEVAP
E

4) “De ki: ‘Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilâhınızın, sadece tek bir ilâh olduğu vahyolunuyor.’ Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”
(Kehf suresi, 110. ayet)

Bu ayette söz edilen Hz. Muhammed’in (sav.) vahiy alması ile onun;
I. güzel ahlakı,
II. peygamberliği,
III. ahirete olan inancı,
gibi vasıflarından hangileri vurgulanmaktadır?CEVAP
B

5) Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi onun peygamberlik yönüyle doğrudan ilgili değildir?CEVAP
A

6)
• “Muhammed… Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur…”
(Ahzab suresi, 40. ayet)
• “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.…”
(Maide suresi, 67. ayet)

Bu ayetlerden,
I. Peygamberler tebliğe önce ailelerinden başlamalıdırlar.
II. Hz. Peygamberden sonra vahiy gelmeyecektir.
III. Hz. Peygamber, gelen vahyi olduğu gibi insanlara aktarmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

7) Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin farklı bir yönü vurgulanmaktadır?CEVAP
A

8) “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.”

Bu hadis Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik görevlerinden hangisine örnek oluşturur?CEVAP
C

9) Hz. Muhammed (sav) Allah’tan aldığı öğütleri, emir ve yasakları kendi hayatında uygulayarak bütün Müslümanlara örnek olmuştur. O, Kur’an’ın öngördüğü insanın bütün özelliklerini şahsında toplamış ve adeta yaşayan bir Kur’an olmuştur.
Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) örnekliğinin farklı bir yönüyle ilgilidir?CEVAP
A

10)
• “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar, apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.”
(Âl-i İmrân suresi, 164. ayet)

• “Kendilerine kurtuluş rehberi (vahiy) geldiğinde insanların inanmalarını, ancak ‘Allah, peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi?’ şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.”
(İsrâ suresi, 94-95. ayetler)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) “Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.”
(Nahl suresi, 43 ve 44. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?CEVAP
C