Kazanım Testleri

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Hristiyanlık – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Hristiyanlık – 4
TESTİN ADI:Hristiyanlık – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hristiyanlık – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin ortak özelliklerinden biridir?CEVAP
B

2)
• Hz. İsa’nın doğduğu yerdir.
• Hz. İsa’nın davetine inanan on iki kişiye verilen addır.
• Üçlü (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) tanrı inancını ifade eden kavramdır.
• İnanç konularında birlikteliği sağlamak için din adamlarının yaptıkları toplantılardır.
Bu açıklamalarda Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ait bir bilgiye yer verilmemiştir?


CEVAP
D

3) Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

4) Hristiyanlığa göre bütün insanlar günahkâr olarak doğarlar. Bu nedenle bütün doğan çocuklar kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır.
Bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) İncil’de şu ifadeler yer almaktadır: “Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler… yalancı şahitlik ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.”
Bu metinden;
I.Dile gelen sözün kaynağı kalptir.
II.İnsanın kalbinde iyilik varsa bu davranışlarını da güzelleştirir.
III.İnsanı günaha sürükleyen içinde barındırdığı kötü düşüncelerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

6) Günümüz mezheplerinden;
I.Katolik,
II.Samiri,
III.Protestan
hangileri Hristiyan mezheplerindendir?CEVAP
D

7)
• Merkezleri Vatikan’dır.
• Din adamları bekâr olmak zorundadır.
• Papa, Hz. İsa’nın vekili ve Petrus’un varisidir.
Bu bilgiler hangi Hristiyan mezhebiyle ilgilidir?CEVAP
B

8) Bu dinde oruç iki şekilde tutulur. Bunlardan biri ekmek-şarap ayininden önce belirli gıda maddelerini yememek ve alkollü içki içmemek şeklinde uygulanır. Diğeri ise senenin belirli dönemlerinde kırk günlük bir perhiz uygulanarak tutulan oruçtur.
Orucun bu şekilde tutulduğu din aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9) Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Katolik kilisesinin günahları bağışlamasına, bunu malî bir kaynak hâline getirmesine karşı çıkarlar. Hıristiyan sakramentlerinden sadece vaftiz ve ekmek şarap ayinini kabul ederler. Kiliselerinde resim ve heykellere yer vermezler.
Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdakilerden hangisidir.CEVAP
D

10) Hristiyanlığın yayılmasında;
I.Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi,
II.18. yy.’da batıda ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri,
III.Hristiyan grupların misyonerlik çalışmaları
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mabetleriyle ilgili bir kavram değildir?CEVAP
C

12) Hıristiyanlığa kabulün ikinci aşamasını oluşturan ve vaftiz edilen çocuğun 13-16 yaş aralığına geldiğinde kutsanmış yağ ile vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanması sakramentidir.
Metinde sözü edilen Hristiyan sakramenti aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B