Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Denge – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Denge
TESTİN ADI:Kimyasal Denge – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Denge – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Brönsted-Lowry asit-baz tanımına göre aralarında bir proton (H+) farkı olan asit-baz çiftine konjuge asit-baz çifti denir.
Buna göre,
HI(g) + H2O(s)⇆ H3O+(suda)+ I(suda)
tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

2)
1. NH3(g) + H2O(s) ⇆ NH4+ (suda) + OH(suda)
2. HCN(s) + H2O(s) ⇆ CN(suda) + H3O+(suda)
1 ve 2 numaralı tepkimeler ile ilgili;
I. 1. tepkimede H2O asit gibi davranır.
II. 2. tepkimede H2O baz gibi davranır.
III. OH- iyonu, H3O+ iyonunun konjuge bazıdır.
yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
C

3)
Bazı tepkimelerde asit, bazı tepkimelerde baz olarak davranan maddelere amfoter madde denir.
Buna göre,
H2CO3(s) + H2O(s) ⇆ HCO3 (suda) + H3O+(suda)
HCO3(suda) + H2O(s) ⇆ CO32 (suda) + H3O+(suda)
tepkimelerinde amfoter özellik gösteren madde aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Aşağıda verilen konjuge (eşlenik) asit-baz çiftlerinden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

5)
Saf su ile ilgili;
I. 25°C sıcaklıkta pH = pOH = 7’dir.
II. 25°C sıcaklıkta Ksu = 1.10-14‘tür.
III. İyonlaşma denklemi; 2H2O(s) ⇆ H3O+(suda) + OH(suda) şeklindedir.
yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

6) Standart koşullarda bulunan bir çözeltideki OHiyonlarının molaritesi 1.10-9 olduğuna göre bu çözeltinin aynı koşullardaki pH değeri kaçtır?CEVAP
B

7)
Brönsted-Lowry asit-baz tanımına göre;
NH3(g) + H2O(s) ⇆ NH4+ (suda) + OH(suda)
tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

8) Saf suyun farklı sıcaklıklardaki iyonlaşma sabiti (Ksu) değerleri tabloda verilmiştir
Sıcaklık (°C) Ksu
01.10-15
103.10-15
251.10-14

Buna göre,
I. Saf suyun iyonlaşması endotermik (ısı alan) bir olaydır.
II. 10°C’ta saf su için pH < 7’dir.
III. 40°C’ta saf su için [H+] > 1.10-7M’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
D

9) Standart koşullarda H+ iyon derişimi 2.10-5 M olan bir sulu çözeltideki OHiyon derişimi kaç M olur?CEVAP
C

10) 0,0002 mol H2SO4 asiti 25°C’ta çözünerek 40 mL çözelti hazırlanıyor.
Buna göre çözeltinin pH değeri kaçtır?CEVAP
C

11) Standart koşullardaki (25°C ve 1 atm) sulu çözeltiler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

12)
25°C’taki sulu çözeltilerle ilgili;
I. pOH = 0 ise çözelti asidiktir.
II. [OH] = 1.10-10 M ise çözeltinin pH değeri 4’tür.
III. [H+] = 1.10-10 M ise [OH] =1.10-4 M’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D