Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Denge – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Denge
TESTİN ADI:Kimyasal Denge – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Denge – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) CH3NH2 maddesinin sulu çözeltisi ile ilgili;
I. İyonlaşma tepkimesi;
CH3NH2(suda) + H2O(s) ⇆ CH3NH3+(suda) + OH(suda) şeklindedir.
II. Eşit derişimli ve eşit hacimli kuvvetli asit ile oluşturduğu sulu çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
III. Sulu çözeltisinde [OH] = [CH3NH2]’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

2) Aşağıda verilen çözeltiler karıştırıldığında son durumdaki çözeltinin pH değeri 7 oluyor.

Buna göre kaç mL H2SO4 kullanılmıştır?CEVAP
A

3) 0,5 M H2SO4 çözeltisinin 25°C’ta pOH değeri kaçtır?CEVAP
E

4) X gram Ca(OH)2 bileşiğiyle hazırlanan çözeltinin 25°C’ta pH değeri 13’tür.
Buna göre X değeri kaçtır?
(Ca:40 g/mol, O:16 g/mol, H:1 g/mol)CEVAP
A

5) Aşağıda bir sulu çözeltinin oda koşullarında H+ ve OHiyon derişimlerinin değişim grafiği verilmiştir.Buna göre,
I. A noktasında çözeltinin pH değeri 5’tir.
II. B noktasında çözelti nötr özellik gösterir.
III. C noktasında çözelti asidik özellik gösterir.
IV. E noktasında çözelti kırmızı turnusol kağıdına etki eder.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

6) Periyodik sistemde X, Y, Z, M ve T elementlerinin yerleri gösterilmiştir.Buna göre,
I. YMX’in bazik kuvveti Z(MX)2’den büyüktür.
II. YT tuzunun sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.
III. XT’nin pH değeri, X2M’nin pH değerinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Oda koşullarında başlangıç derişimi 0,1 M olan bir değerlikli zayıf bir bazın % 0,1’i iyonlaştığına göre bu çözelti için;
I. pOH= 4’tür.
II. Kb = 2.10-7’dir.
III. [OH] < [H+]’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

8)
Oda koşullarında bulunan saf su dolu kaplara üzerinde verilen maddeler eklenirse kaplardaki pH değerleri nasıl değişir?CEVAP
D

9) 25°C’ta hazırlanan 0,1 M NH3 çözeltisinin pH değeri ve iyonlaşma yüzdesi aşağıdaki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (NH3 için Kb = 1.10-5)CEVAP
B

10)
Yukarıda verilen grafiğe göre;
I. pH değeri,
II. H+ derişimi,
III. pOH değeri
niceliklerinden hangilerinde X > Y olur?CEVAP
E

11) HX, HY ve HZ zayıf asitlerinin başlangıç derişimleri eşit olup, sulu çözeltilerinin pH değerleri sırasıyla HX > HZ > HY şeklindedir.
Buna göre;
I. İyonlaşma yüzdeleri; HY > HZ > HX şeklindedir.
II. Asitlik sabitleri; HX > HZ > HY şeklindedir.
III. Eşit derişimli çözeltilerinin aynı sıcaklıkta iletkenliği; HY > HZ > HX şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

12) 25°C’ta 1.10-4 M HF çözeltisinin pH değeri 6 olduğuna göre Ka değeri kaçtır?CEVAP
B