Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Denge – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Denge
TESTİN ADI:Kimyasal Denge – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Denge – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• HF : Zayıf asit
• NH3 : Zayıf baz
• HCI : Kuvvetli asit
• NaOH : Kuvvetli baz
Yukarıda verilen asit ve bazlardan oluşacak;
I. NH 4 CI      II. NaCI      III. NaF
tuzlarından hangileri hidrolize uğrar?CEVAP
C

2)
I. 0,05 M 50 mL NaOH – 0,1 M 50 mL HCN
II. 0,01 M 50 mL HCI – 0,01 M 50 mL KCI
III. 0,05 M 50 mL NH3 – 0,1 M 50 mL KOH
Yukarıdaki çözeltilerden hangilerinin karışmasıyla tampon çözelti oluşur?CEVAP
A

3) Tampon çözeltiler ile ilgili olarak;
I. Dış etkilere karşı özelliğini koruyabilir.
II. Az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilavesiyle pH değerleri büyük oranlarda değişir.
III. Zayıf bir asit ve bu asitin tuzunun veya zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun oluşturduğu çözeltilerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

4) Aşağıda verilen maddeler ile oda koşullarında eşit derişim ve eşit hacimde sulu çözeltiler hazırlanıyor.
• H2SO4 : Kuvvetli asit • KOH : Kuvvetli Baz
• HNO3 : Kuvvetli asit • Ca(OH)2 : Kuvvetli Baz
• HF : Zayıf asit • NH3 : Zayıf Baz
Buna göre hangi iki çözelti karıştırıldığında oda koşullarında pH değeri 7 olur?CEVAP
E

5) HCI(suda) → H+(suda) + CI(suda)
NH3 (suda) + H2O(s) ⇆ NH+4 (suda) + OH(suda)
Yukarıda verilen tepkimelere göre hangisi yanlıştır?CEVAP
E

6) 100 mL 0,2 M CH3COOH çözeltisine 100 mL 0,1 M KOH çözeltisi ilave ediliyor.
Buna göre oda koşullarında oluşan yeni çözelti ile ilgili;
I. pH < 7’dir.
II. Tampon çözeltidir.
III. Turnusol kağıdını maviye çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

7)
Tampon çözeltiler ile ilgili;
I. İnsan kanının pH değerinin 7,4 olması tampon sistemler tarafından sağlanır.
II. Göllerdeki asit-baz dengesi tampon çözeltiler yardımıyla dengelenir.
III. HCO3/H2CO3 tampon çözeltisi en önemli tampon sistemlerindendir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) HX asiti ile M(OH)2 bazının tepkimesi sonucunda oluşan tuz hidrolize uğruyor.
Buna göre,
I. Oluşan tuzun sulu çözeltisinin oda koşullarındaki pH değeri 7’dir.
II. Oluşan tuz bazik özellik gösterir.
III. Oluşan tuz asidik özellik gösterir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?CEVAP
D

9)
• NH4CI
• NaF
• CH3COOK
• LİCN
• Na2SO4
Yukarıda verilen tuzlardan kaç tanesi hidrolize uğrar?CEVAP
D

10)
• KOH : Kuvvetli baz • HCN : Zayıf asit
• NH3 : Zayıf baz • HCI : Kuvvetli asit
Yukarıdaki bilgilere göre;
I. CN(suda) + H2O(s) ⇆ HCN(suda) + OH(suda)
II. NH+4 (suda) + H2O(s) ⇆ H3O+(suda) + NH3(suda)
III. K+(suda) + H2O(s) → KOH(suda) + OH (suda)
IV. CI(suda) + H2O(s) → HCI(suda) + OH(suda)
hidroliz tepkimelerinden hangileri gerçekleşir?CEVAP
A

11)
NH4NO3 tuzu için;
I. Katyonu hidroliz olur.
II. Anyonu hidroliz olur.
III. Nötr çözelti oluşturur.
yargılarından hangileri doğru değildir?CEVAP
E

12)
pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilere tampon çözeltiler denir.
Buna göre tampon çözeltiler;
I. konserve gibi gıdaların asitlik dengesinin sağlanması,
II. pH değişimine karşı duyarlı maddelerin korunması,
III. titrasyon işlemleri
alanlarının hangilerinde kullanılır?CEVAP
E