Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Denge – 5 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Denge
TESTİN ADI:Kimyasal Denge – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Denge – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Oda koşullarında 200 mL HNO3 çözeltisinin 0,05 M NaOH çözeltisi ile titre edilmesine ait titrasyon eğrisi aşağıda verilmiştir.

Buna göre dönüm noktasında eklenen NaOH çözeltisinin hacmi (V) kaç mL’dir?CEVAP
D

2) 100 mL 0,1 M HCI çözeltisi üzerine yavaş yavaş 0,1 M Ca(OH)2 çözeltisi damlatılarak titre ediliyor. Titrasyonda dönüm noktasını görebilmek için çalışma aralığı 6,0-7,6 olan bromtimol mavisi kullanılıyor. Bromtimol mavisi asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi renk almaktadır.

Buna göre Ca(OH)2 çözeltisinden aşağıdaki miktarlarda eklenince oluşan çözeltinin alacağı renkler hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C

3) Oda koşullarında bulunan 0,01 M 100 mL HCI sulu çözeltisi üzerine yavaş yavaş 0.01 M KOH sulu çözeltisi eklenerek titre ediliyor.
Bu olayla ilgili titrasyon eğrisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B

4)
Ag2CO3(k) ⇆ 2Ag+ (suda) + CO23(suda)
dengesi için Kçç ifadesi hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C

5) Aşağıda bazı iyonik katıların çözünürlük çarpımı değerleri verilmiştir.
I. BaSO4 için Kçç = 1.10-10
II. Ca(OH)2 için Kçç = 4.10-9
III. Fe(OH)3 için Kçç = 2,7.10-35
Buna göre bu katıların saf sudaki molar çözünürlüklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?CEVAP
B

6) 1 ton suda 1 gram CaCO3 katısı tamamen çözününce çözelti doymuş hâle gelmektedir.
Buna göre aynı sıcaklıkta CaCO3 katısının Kçç değeri kaçtır?
(CaCO3:100 g/mol, dsu:1 g/cm3, katı ilavesiyle suyun hacminin değişmediğini kabul ediniz.)CEVAP
D

7)
Çözünürlük çarpımı (Kçç) 8,1.10-9 olan BaCO3 katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır?CEVAP
A

8) PbI2(k) + ısı ⇄ Pb2+(suda) + 2I(suda)
tepkimesi ile ilgili;
I. Sıcaklık arttırılırsa PbI2 katısının çözünürlüğü artar.
II. PbI2 katısının suda çözünmesi endotermiktir.
III. Sıcaklık azaltılırsa Kçç değeri küçülür.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Sudaki molar çözünürlüğü 2.10-27 olan HgS katısının bu sıcaklıkta çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?CEVAP
B

10) XY3 katısının doygun sulu çözeltisinde [Y-] = 3.10-5 M olduğuna göre bu katının aynı sıcaklıkta 0,03 M NaY çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır?CEVAP
E

11) Katı bir maddenin 2 litrelik sulu çözeltisine ait mol sayısı-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

Buna göre,
I. Katının çözünürlüğü, 10-6 mol/L’dir.
II. Çözünme tepkimesi; X2 Y3 (k) ⇄ 2X2+(suda) + 3Y3-(suda) şeklindedir.
III. Doygun çözeltisindeki çözünen katı kütlesi 1,02.10-4 gramdır
yargılarından hangileri doğrudur? (X:27 g/mol, Y:16 g/mol)


CEVAP
A

12)0,1 M NaCI çözeltisindeki çözünürlüğü 1,6.10-8 M olan AgCI katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır?CEVAP
D