Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Tepkimelerde Hız – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Tepkimelerde Hız
TESTİN ADI:Kimyasal Tepkimelerde Hız – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Tepkimelerde Hız – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)Aynı ortamda eşit derişimli HCI çözeltileri ile gerçekleştirilen aşağıdaki tepkimelerden hangisi en hızlı gerçekleşir?CEVAP
E

2) 2A2(g) + B2(g) → 2A2B(g)
tepkimesi tek basamaklı olup, hızı 8.10-1 mol/L.s hız sabiti (k) ise 200 L2/mol2.s’dir.
Tepkimedeki A2‘nin derişimi B2 derişiminin iki katı kadar olduğuna göre A2‘nin derişimi kaç molardır?CEVAP
B

3)Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin sabit sıcaklıkta gerçekleşme hızını ölçmek için verilen yöntem uygun değildir?CEVAP
B

4) Katalizör bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisini değiştiremez?CEVAP
C

5) Bir tepkimenin hız sabiti (k) değerini;
I. sıcaklık,
II. katalizör,
III. temas yüzeyi
niceliklerinden hangileri değiştirilebilir?CEVAP
E

6) OCI-(suda) + H2O(s) → HOCI(suda) + OH-(suda) (Hızlı)I-(suda) + HOCI(suda) → HOI(suda) +CI-(suda) (Yavaş)HOI(suda) + OH-(suda) → H2O(s) + OI(suda) (Hızlı)
Basamakları yukarıda verilen tepkime için;
I. Mertebesi 2’dir.
II. HOCI, HOI ve OH- ara üründür.
III. OCI- derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı da 2katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

7) Bir kimyasal tepkimenin farklı sıcaklıklardaki eşik enerjisi(Ea) ni aşan molekül sayısı-kinetik enerji değişim grafiğiaşağıda gösterilmiştir

Buna göre T1, T2 ve T3 sıcaklıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) Yukarıda potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime için hangisi yanlıştır?CEVAP
D

9) X(g) + Y(g) + Z(g) → T(g) + V(g) tepkimesine ait sabit sıcaklıktaki deney sonuçları tabloda verilmiştir

Tepkimenin mertebesi (derecesi) kaçtır?CEVAP
C

10) Hız sabitinin sayısal değeri kaçtır?CEVAP
A

11) Hız sabitinin birimi nedir?CEVAP
C

12) X ve Y derişimi 4 katına çıkarılıp Z derişimi yarıya indirilirse tepkime hızı nasıl değişir?CEVAP
D