Kazanım Testleri

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
TESTİN ADI:Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Şekilde verilen saf X katısının sudaki çözünürlük grafiği ile ilgili;
I. 40°C’ta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti 20°C’a soğutulursa 12 gram katı çöker.
II. X tuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artar.
III. 60° C’ta 150 gram suya 30 gram tuz eklenirse çözelti aşırı doymuş olur.
yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
B

2) İçinde 25 °C sıcaklıkta 75’er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNO3 tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor.
Buna göre,
I. 25 °C’ta KCI çözünürlüğü 18 g / 50 mL sudur.
II. 25 °C’ta NaNO3 çözünürlüğü 48 g / 100 mL sudur.
III. 25 °C’ta eşit miktar su içeren KCl ve NaNO3 çözeltileri daima doygundur.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

3) Şekilde saf X katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir.

Buna göre 40°C’ta 200 g su ile hazırlanan doygun çözelti 80°C’a kadar ısıtıldığında tekrar doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır?CEVAP
B

4) Şekilde saf Y katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir.

20 °C’ta 250 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, önce 10 °C’a soğutuluyor. Çöken katı uzaklaştırıldıktan sonra çözelti 35 °C’a ısıtılıyor.
Buna göre çözeltinin 35°C’ta tekrar doygun hâle gelebilmesi için en az kaç gram Y katısı eklenmelidir?CEVAP
B

5)
I. A(k)→ A(suda) + ısı
II. B(k) + ısı →B(suda)
III. C(g) → C(suda) + ısı
Çözünme denklemleri verilen A, B ve C maddelerinin doymamış çözeltilerini doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?CEVAP
C

6)
Katısı ile dengede olan X çözeltisi doymuş hâlde olup bu çözeltiye aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor.
Buna göre,
I. Çözeltiye belli bir miktar çözücü ilave edilince çözelti derişimi azalır.
II. Çözelti karıştırıldığında taneciklerin kinetik enerjisi artar.
III. X katısı belli bir süre sonra çözünür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

7)
Suda çözünmesi endotermik olan X tuzu ile oda sıcaklığında hazırlanan dengedeki çözeltiler için;
I. İletkenlikleri I = II’dir.
II. Çözelti kütleleri I > II’dir.
III. Aynı ortamda kaynama noktaları II > I’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8)
Çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi grafikteki gibi olan X tuzunun t °C’ta doymamış çözeltisini doymuş hâle getirmek için aynı sıcaklıkta,
I. bir miktar suyu buharlaştırmak,
II. X tuzu ilave etmek,
III. sıcaklığı yükseltmek
işlemlerinden hangileri yapılabilir?CEVAP
B

9)
X katısının 40 °C’ta çözünürlüğü 40 g X / 100 g sudur.
X kütlesi (g):I:8 II:12 III:60
Su kütlesi (g):I:20 II:30 III:200

Buna göre yukarıdakilerden hangileri ile 40°C’ta hazırlanan sulu çözeltiler belirtilen şartlarda doymuş hâldedir?CEVAP
B

10)
Yukarıda verilen çözünürlük grafiğine göre,
I. 60°C’ta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözetli 40°C’ta soğutulursa katı iyon dengesi oluşur.
II. 60°C’ta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti ısıtılırsa doymamış olur.
III. 80°C’ta 200 gram su ile hazırlanan doygun çözelti, 40°C’a soğutulursa 100 g madde çöker.
yargılarından hangileri doğrudur?


CEVAP
E

11) Saf X maddesinin sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi grafikte verilmiştir.

25 °C’ta hazırlanan 52 g doygun X çözeltisinin sıcaklığı 10 °C düşürülüyor.
Bu çözeltide çökme olmaması için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelidir?CEVAP
D