Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Sosyolojiye Giriş – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Sosyolojiye Giriş
TESTİN ADI:Sosyolojiye Giriş – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sosyolojiye Giriş – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Benzer olaylar, benzer ilişki ve nesneler ortak kavramlarla ifade edilir. Zamana ve mekâna bağlı kalmadan kullandığımız bu tür genellemeler, benzerlikler kadar farklılıkları görmemizi de sağlar. Örneğin aile kavramı üzerinden kendi aile yapımızı analiz edebilmek veya belli bir aile yapısından genel bir aile açıklamasına ulaşabilmek gibi.

Paragrafta ifade edilen benzerliklerden yola çıkılarak üretilen genel kavramların sosyolojideki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2) Sosyolojik çalışmalarda tek boyutlu yaklaşımlar pek tercih edilmez. Toplumsal yaşamın karmaşık ilişki ağı, yapılacak çalışmaları çok yönlü ve kuşatıcı olmaya zorlar.

Bu açıklamada sosyolojik çalışmalarda kullanılan aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
A

3) Kamuoyu araştırmalarında toplumun genel eğilimlerini doğru tespit etmek önemlidir. Her bir insana tek tek ulaşmanın mümkün olamadığı durumlarda, genelin özelliklerini yansıtacak kesimler üzerinde çalışılır. Elde edilen veriler genele uyarlanarak değerlendirme yapılır.

Paragrafta ifade edilen, kamuoyu araştırmalarında sonuca ulaşmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?CEVAP
D

4) “Toplumsal olan, aynı zamanda sosyolojik olandır.” ifadesi, ilkesel olarak sosyolojinin alanını, konusunu ve bilgi kaynağını açıklamaktadır.

Buna göre sosyolojinin en az ilişkili olabileceği alan aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5)
I. Anket II. Görüşme
III.Monografi
IV.Sosyometri

Mültecilerin yaşadıkları ülkelerde toplum tarafından nasıl algılandıklarını ve ne tür bir tepkiyle karşılandıklarını bilmek isteyen bir araştırmacı; yukarıdaki araştırma tekniklerinden hangilerini kullanabilir?CEVAP
A

6) Türkiye’de ilk sosyoloji kürsüsünü O kurmuştur. Medeniyet ve kültür ayrımı üzerinden, Türk toplumunun konumunu Batı toplumları karşısında açıklamaya çalışır. Kültür kavramının karşılığı olarak ‘’hars’’ kavramını sosyoloji diline kazandıran düşünürümüzdür.

Parçada sözü edilen Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) “Sanayileşme” toplumsal bir olgu, Eskişehir’de 1927 yılında Kiremit Fabrikalarının kurulması toplumsal bir olaydır.

Buna göre toplumsal olay ve olgu arasındaki ilişkiyi aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar?CEVAP
D

8) Bir sınıfta Ali öğretmen fen bilgisi dersini daha etkili hale getirebilmek için grup çalışması yapmaya karar verir. 20 kişilik sınıftaki öğrencileri 4’erli 5 gruba ayırır. Her gruptan 20 dakika süre içinde anlattığı dersin uygulamasına dönük güncel örnekler bulmalarını ve 2 şer dakika bunları sunmalarını ister. 3. grup hariç diğer gruptaki öğrenciler görev paylaşımı yaparak ortak hareket eder ve işbirliği içinde çalışmalarını kusursuz tamamlar. 3. grupta ise sunum bireysel çatışmalar ve rekabet nedeniyle gerçekleşmez.

Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

9) Bir araştırmacı piyasaya yeni sürülen bir araba hakkında tüketici düşüncelerini öğrenmek amacıyla bir soru formu hazırlamış ve bu soru formunu arabayı kullanan tüketicilere göndererek okuyup cevaplamalarını istemiştir.

Bu araştırmacı aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisini kullanmıştır?CEVAP
E

10) Braudel’e göre tarih ile sosyoloji bir kumaşın iki yüzü gibidir. Tarih olayları yer ve zaman belirterek açıklarken, o toplumun yapısını mutlaka dikkate almalıdır. Tarih belgelere bakarken toplumsal dinamikleri göz önünde bulundurmalı, sosyoloji ise toplumu anlamak için geçmişten günümüze bütünsellik içinde problemleri ele almalıdır. Sosyoloji, genelleme yapmaktan ziyade geneli görmek için geçmişten günümüze toplumun tarihsel serüvenini anlamaya çalışır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

11)
I.Herhangi bir nedenle kamuoyu oluşturmak için bir araya gelmiş insanların oluşturduğu kalabalıktır.
II.Belirli bir coğrafi mekanda ortak bir kültürü paylaşan, sosyal gereksinimlerini karşılamak için etkileşen insanların birlikteliğidir.
III.Fiziksel olarak bir arada olmayan ancak birtakım ortak özelliklere sahip kişilerin oluşturduğu bütündür.

Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?CEVAP
B

12) 1492’de Kristof Kolomb’un Yeni Dünya’yı keşfi, 1789 Fransız İhtilali tüm dünyayı etkileyen toplumsal olaylardır. “Keşif” ve “İhtilal” kavramları ise toplumsal olgulara örnek verilebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece toplumsal olaya ait bir özelliktir?CEVAP
C