Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Sosyolojiye Giriş – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Sosyolojiye Giriş
TESTİN ADI:Sosyolojiye Giriş – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sosyolojiye Giriş – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Diğer bilimler gibi sosyoloji de bir icat bilim değildir. Batı toplumlarında ortaya çıkan farklılaşma ve çalkantılar, toplumsal olayları ve bu olayların toplumsal etkilerini incelemeyi zorunlu kılmıştır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkma nedeni olarak gösterilmektedir?CEVAP
C

2) Toplumlar gruplardan, gruplarsa bireylerden oluşur. Bireylerin grup içerisinde şekillenişi gibi, gruplar da toplum içerisinde şekillenir. Toplumu yapılandıran kurumsal ilişkiler; aile, ekonomi, siyaset vb. üzerinden bireylere doğru yayılır. Her birey varlığını ve ihtiyaçlarını, bu ilişkiler üzerinden yapılandırarak karşılar. Sonuç olarak anlamlı bir bütünlük içerisinde öznel yaşamlar oluşur.

Paragraftan hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

3) A. Comte’un üç hal yasasına göre; insanlığın tecrübesi olayları açıklamak için birbirini takip eden üç farklı bakış açısı kullanmıştır. Bu bakış açıları; Teolojik, Metafizik ve Pozitif aşamalardır. Günümüzde, bazı toplumlarda en son aşama olan pozitif aşama egemendir. Bilimselliğin de özünü oluşturan pozitivizm; nedenselliğin kaynağını doğa dışında değil, fizik dünyanın kendisinde arar. Bu durum sosyolojinin de bilim olma çabalarına katkı sağlamıştır.

Buna göre teolojik ve metafizik aşamaların bilim dışı sayılmalarının nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A

4) Bir bilim adamı kendi alanında geleceğe ilişkin bir takım öngörülerde bulunabilir. Aynı şekilde, bir sosyolog da geleceğe ilişkin olabilecek toplumsal değişimlerle ilgili, somut bir takım öngörülerde bulunabilir.

Buna göre sosyolojinin öngörülerini aşağıdaki hangi yönteme dayalı olarak gerçekleştireceği söylenebilir?CEVAP
B

5) Sosyolojinin ortaya çıkışında aşağıdaki olay ve olgulardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
D

6) Rönesans ve devamında oluşan Reform hareketleri, kendiliğinden oluşan süreçler olmadığı gibi, 1789 Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi de, parlak akılların oluşturduğu etki ile toplumları harekete geçiren dinamikler olarak görülemez. Tüm bunları, öncesinde yaşanan toplumsal süreçlerden bağımsız değerlendirmek mümkün olamadığı gibi; alışılmış düşünce biçimleri ile de açıklamak tatminkar görülmeyecektir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?CEVAP
E

7) Durkheim “İntihar” adlı çalışmasında, intiharla ilgili olayları tek tek incelemiş, hangi şartlarda intiharların arttığını ya da azaldığını araştırmıştır. Sonuçta intihar olgusu ile ilgili genel yargıya ulaşmıştır.

Durkheim bu çalışmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır?CEVAP
C

8)
I.Sosyoloji; toplumları zaman ve mekân bakımından kendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.
II.Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.
III.Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.
IV.Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir bilim dalıdır.
V.Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini inceler.

Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

9) Aşağıdaki kavramlardan hangisi sosyolojinin konusu içinde yer almaz?CEVAP
D

10) Toplumda yaşayan bireyler farklı gruplar içinde yer alırlar. Bu gruplarda yer alan bireylerin davranışları sosyoloji için önemli bir veridir. Ancak insan davranışlarını daha iyi anlayabilmek için sosyolojinin başka bilimlerden yardım alması gerekir.

Bu konuda sosyolojinin yardım alması gereken bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Bir fabrikada işçilerin çalışma koşullarını ve toplumsal ilişkilerini incelemek isteyen bir sosyolog, aynı fabrikaya işçi olarak girip çalışmaya başlamıştır.

Bu çalışmada sosyoloğun kullandığı araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin doğrudan ilgilendiği bir konu değildir?CEVAP
A