Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Değişme ve Gelişme – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Değişme ve Gelişme
TESTİN ADI:Toplumsal Değişme ve Gelişme – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Değişme ve Gelişme – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) I.Orta tabakanın genişlemesi
II.Toplumsal bütünleşme
III.Toplumsal çözülme
IV.Ekonomik büyüme

Verilenlerden hangileri toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez?CEVAP
C

2) Bir toplumun gelişmişliği, sadece ekonomik alandaki başarı ya da kazanımları ile ölçülemez. Bilimsel çalışmalar ve teknolojik birikim de tek başına toplumu gelişmiş yapmaz. Toplumsal yaşam bir bütün ise, o bütünü oluşturan parçaların ne durumda olduğuna bakmak gerekir.

Bu parçada toplumsal gelişmişlik hangi çerçevede değerlendirilmektedir?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin unsurlarından değildir?CEVAP
E

4) Bir toplumu oluşturan maddi ve manevi unsurların birbirini tamamlayacak biçimde uyumlu bir yapı oluşturması durumudur. Bu sayede toplum varlığını, birliğini ve işleyişini sürdürmektedir.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) Toplum nitelemesi çeşitli grup, kurum ve kuruluşların bütünselliğini ifade eder. Fakat söz konusu bütünselliğin sorunlar karşısındaki dayanıklılığı, ayrı bir değerlendirmeyi gerektirir. İnsanları bir arada tutan gerekçeler, birlikte yaşama arzusu, ortak değerler gibi yaşam unsurları, bir toplumun gerçek varlık gücünü ve gelişmişlik seviyesini gösterir.

Bu parçada değerlendirilen konu aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?CEVAP
B

6) Bir toplumda farklı düşünce ve yaşam tarzlarına sahip insanlar olsa da, ortak ideallerin varlığının sürdürülmesi esastır. Zira ortak ideallerin önüne geçmeyen farklılıklar, toplumsal zenginliğin kaynağını oluşturur.

Bu açıklamada aşağıdaki unsurlardan hangisine dikkat çekilmektedir?CEVAP
C

7) Dil, sadece kullanılan kelimelerden oluşmaz; kelimelerle birlikte o kelimelerin insan yaşamındaki duygu ve davranış karşılığını da içerir. Eğer bir toplum, dil üzerinden kültürünü bir bütünlük içerisinde yapılandırmış ise geleceğe doğru aktarabilme gücünü de yakalamış demektir.

Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Toplumsal dayanışma, toplumun bir aradalığını sağlayan önemli bir unsurudur. Toplumsal bir varlık olarak insan neyin bilinip uygulanmaya değer olduğunu, sosyal ve bireysel yaşamın anlam ve amacını öğrenerek toplumsal dayanışma sürecine de katılmış olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya en çok katkı sağlayan unsurlardan biridir?CEVAP
E

9) Bir toplumun sosyal dokusunda görülen yıpranmalar, o toplum için birer zayıflık göstergesidir. Örneğin göçlerle oluşan sosyal çatışmalar, toplumun yaşam tarzlarında görülen tutarsızlıklar, maddi kültür ögelerine uygun manevi kültür ögelerinin bir bütün meydana getirecek şekilde birbirini tamamlayamaması.. Böyle bir durumda toplum, işleyen bir bütün olma özelliğini kaybeder.

Bu parçada sözü edilen olumsuzlukların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10) Toplumsal yaşamda maddi kültür unsurları ile manevi kültür unsurları arasında dengesizliğin yaşanması toplumda kurallara uymayı zayıflatır. Bu durum toplumu bir arada tutan ve onu kendi içinde bütünleştiren birtakım bağların zayıflamasına ve toplumsal bütünlükte çatlakların oluşmasına sebep olabilir.

Parçada hakkında açıklama yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11) Toplumsal gelişme hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal ve kültürel gelişmeyi kapsar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmeyle birlikte görülmez?CEVAP
D

12)Durkheim intiharlarla ilgili yapmış olduğu çalışmasında anomik hâl ve buna bağlı olarak artan intiharları, birey ile toplum arasındaki kopukluk ve toplumsal çözülmenin giderek gelişmesi olarak açıklar. Bu durum yeni çağdaş toplumun evrensel bunalımıdır.

Buna göre toplumsal çözülme kavramı;
I.Toplumun unsurları arasındaki bağ zayıflar.
II.Toplumsal kurumlar görevini yapamaz hâle gelir.
III.Toplumsal grupların geleneklere bağlılığı artar.
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?CEVAP
C