Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Kurumlar – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Kurumlar
TESTİN ADI:Toplumsal Kurumlar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Kurumlar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Toplum olmanın temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması yatar. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşan yapılanmalar üst yapıda birleşir. Üst yapı dediğimiz bütünlük ise toplum olmanın kendisidir. Sözü edilen ihtiyaç yapılanmaları ise toplumsal kurumları oluşturur. Bundan dolayıdır ki, herhangi bir kurumda oluşabilecek aksaklık, toplumsal bütünlüğün tamamını etkileyebilir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
E

2) Toplum insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşan kurumlardan meydana gelen bir bütündür. İnsanların üretim süreçlerini ve ihtiyaçlarını karşılayan ekonomi; ülkenin ihtiyaç duyduğu vasıflara sahip bireyleri yetiştiren eğitim; toplumsal düzeni sağlamayı amaçlayan siyaset gibi. Ortak değerlere göre oluşan kurumlar, toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının farklılaşması ile değişime uğrarlar.

Buna göre toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların işlevleri arasında yer almaz?CEVAP
E

4) Toplumsal kurumlar bir yönüyle somut, bir yönüyle soyuttur. İnsanlar arası ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal kurumlar, oluşturduğu kuruluşlar ile somut bir yapıya dönüşürler.

Buna göre sırasıyla kurum ve kuruluş için aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

5) “Toplumsal kurumlar evrensel olmalarına rağmen, somut yapılanmaları toplumlara göre değişim gösterir.”

Buna göre kurumsal yapılanma farklılıklarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
A

6) Aile kurumu bireyin sosyalleşmesini ve neslin devamını sağlar. Ekonomi insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamak için üretim, bölüşüm ve tüketim ihtiyacını karşılar. Din insanların inanç, ibadet ve bağlanma ihtiyaçlarını giderir.

Bu parçadan yola çıkılarak toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?CEVAP
E

7) Kurumlar bireylerin ihtiyaçlarını karşılama, toplumun sistemli ve düzenli işleyişini sağlama işlevini görür. Bireylerin nerede, nasıl davranması gerektiğini, ideal davranış kalıplarını sunduğu gibi; sapma noktasındaki davranışları da baskı ve yaptırım mekanizmasıyla tasfiye eder.

Bu açıklama aşağıdaki yargılardan hangisi için dayanak noktası oluşturur?CEVAP
D

8) Birey toplumdaki belli rol ve ilişkileri, bunların nasıl yerine getirileceğini kurumlardan öğrenir. Kurumlar bireye toplumun düşünce ve eylemlerini önceden planlanmış ve düzenlenmiş şekilde sunar. Birey bunları hazır bir şekilde kurumlardan öğrenir.

Parçada toplumsal kurumlarla ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevleri arasında yer almaz?CEVAP
B

10) Evlilik bağı ile karşı cinsle kurulan bağlar, bireylerde sorumluluk ve paylaşım duygularını geliştirir.

Verilen açıklama aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?CEVAP
C

11) Aile kurumu insanlık tarihi boyunca önemli değişiklikler geçirmiş, işlevlerinde farklılaşmalar olmuş, ancak hiçbir toplumda yerini, önemini ve değerini yitirmemiştir. Bu nedenle aile toplumsal yapının kurucu unsuru olarak kabul edilmektedir. Ailenin işlevleri, evlilik türleri, boşanma sebepleri ve bunların toplumlar arasındaki farklılıkları incelenmesi gereken önemli unsurlardandır.

Buna göre sosyolojinin aile kurumunu inceleme sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
B

12) Afrika’nın ilkel kabilelerinde ve Avrupa’nın en modern toplumlarında aile kurumu farklı özelliklere sahip olsa da, tüm toplumlarda var olan bir kavramdır.

Burada anlatılan durum ailenin hangi özelliğiyle ilgilidir?CEVAP
C