Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Kurumlar – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Kurumlar
TESTİN ADI:Toplumsal Kurumlar – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Kurumlar – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bireyin karşılaştığı ilk insanlar aile fertleridir. Sevginin, paylaşımın ve yardımlaşmanın ilk yaşandığı yer olarak ailede, konuştuğumuz dili öğrenir ve ilk değer yargılarını ediniriz. İlk sorunları ve bu sorunların çözümünün aile içinde yaşarız. Yani toplum denen ortama girmek için bir nevi aile içinde staj yaparız.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

2) Birey üyesi olduğu toplumun tutum, davranış ve düşünce biçimlerini, değerlerini ilk olarak ailede öğrenir. Böylece toplumsal bir kişilik kazanmış olur.

Bu parçada ailenin aşağıdaki işlevlerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
A

3) Tarım toplumlarında hâkim olan geniş aile yapısının yerini gittikçe az kişiden oluşan çekirdek aileye bırakmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4)Bireyler sosyalleşmenin ilk aşamasını aile içinde gerçekleştirirler. Konuşmayı, yemeyi, içmeyi aile içinde öğrenirler. Ailedeki konuşmaları dinler, davranışları gözlemler, nelere değer vermesi ve neleri yapmaması gerektiğini ailede öğrenirler.

Parçadaki açıklama aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?CEVAP
E

5) Amerika’da intihar eden gençlerin bu davranışı üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmış ve istatistiksel bir sonuç elde edilmiştir. Bireyciliğin bir yaşam biçimi olarak yerleştiği Amerikan toplumunda çocukların 11 – 12 yaşından sonra ailelerinden koptuğu ve bu çocukların, aile desteği daha fazla olan ergenlere ve genç yetişkinlere göre daha fazla intihar eğiliminde oldukları saptanmıştır. Parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) Bir insanın doğumundan ölümüne kadar her yönünü, doğrudan ve dolaylı yönden etkileyen en önemli kurum ailedir. Biyolojik yapımızdan, duygusal yönümüze; dilimizden, dinimize kadar her zaman yanımızda ailemiz vardır. Bir yandan bizi topluma taşır, diğer yandan da toplumu bize taşıma görevini üstlenir.

Buna göre aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

7)
• Kadın ve erkeğin aileye ekonomik katkıları ortaktır.
• Kadının aile ekonomisine katkısı erkekle eşit haklara sahip olmasını sağlamıştır.
• Akrabalık hem anne hem baba tarafından geçmektedir.
• Akrabalık ilişkileri kırsal kesimden büyük şehirlere göç edilmesine bağlı olarak zayıflamıştır.

Verilen bu özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?CEVAP
C

8) Evlenen erkeğin, kadının aile çevresine katılması ve onlarla aynı evde yaşaması anaerkil toplumlarda daha çok görülür.

Bu tür evlilikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?CEVAP
B

9) Sanayileşme ile birlikte kadın geleneksel yaşamın ona biçtiği rollerden sıyrılmıştır. Çalışma hayatının içinde yer alması sosyalleşmesini, her alanda varlığını sürdürmesini ve aile içinde erkekle eşit şartlarda söz hakkına sahip olmasını sağlamıştır.

Parçaya göre ailedeki değişimi sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10) Sanayileşme ile birlikte, ailenin tüm bireylerinin çalışma hayatına katılması sonucu ailenin yapısı değişmiştir. Sanayileşme ile ortaya çıkan, çekirdek aile tipinin en temel özelliği az üyeli, eşitlikçi bir yapıya sahip olmasıdır.

Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

11) Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunda ortaya çıkan değişimlerin nedenleri arasında yer almaz?CEVAP
E

12) Toplumsal bir kurum olarak ailenin belirli işlevleri bulunmaktadır. Buna göre;

I. Sıcak yuva oluşturma ve duygusal doyumun sağlanması
II. Toplumun devamı için değer yargıları ve yaşam biçimlerinin aktarılması
III. Bireylerinin ekonomik gereksinimlerini üretmesi ve ihtiyaçlarını gidermek için tüketmesi

Verilenler sırasıyla ailenin işlevlerinden hangilerini örneklendirmektedir?CEVAP
C