Kazanım Testleri

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi – Toplumsal Kurumlar – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Sosyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Sosyoloji
TESTİN KONUSU:Toplumsal Kurumlar
TESTİN ADI:Toplumsal Kurumlar – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Kurumlar – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Modern toplumlarda yaygın olarak görülen, evlenen çiftlerin anne babalarından ayrı bir yerde oturmaları ile oluşan evlilik türüdür.

Bu açıklamada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

2) Kadının ev ortamında yalnızca ev işleri ve çocuk bakımı ile ilgilenmesi erkeğe ev geçindirme rolünü yüklemiştir. Bu durum toplumsal ve siyasal yaşamda kadının karşısında erkeğin konumunu güçlendirmiştir.

Bu parçaya göre ailede ve toplumda otoritenin erkekte olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Geleneksel olarak ekonomik durumu iyi bazı aileler kızlarını dışarı verme yerine damadı “iç güveyi” olarak almaktadırlar.

Bu parçada sözü edilen evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) Yapılan araştırmalarda geleneksel toplumlarda boşanma oranının modern toplumlara göre daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
C

5) Bazı toplumlarda yetişkin kuşakların, genç kuşaklara etkisi daha fazladır. Gençlerin toplumun beklentisi doğrultusunda davranışsal, düşünsel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlarlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine eğitimin katkısı olduğu söylenemez?CEVAP
A

6) Eğitim toplumun değerlerini ve kültürünü bireye aktararak, hem bireyin sosyalleşmesini hem de toplumun devamını sağlar.

Bu açıklamadan yola çıkılarak eğitimin aşağıdaki işlevlerinden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun işlevlerinden biri değildir?CEVAP
D

8) Modern toplumlarda eğitimin amacı insanları yeteneklerine göre donatmak ve toplumun sorumluluğunu alabilecek bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için eğitim toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde yaygınlaştırılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamadaki amacı gerçekleştirmek için alınan tedbirlerden biri olabilir?CEVAP
B

9) Eğitimin bireylere kazandırdığı değerler toplumsal mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını sağlar. Eğer ki genç nesillere toplumun ahlaki ve tarihi değerleri, inançları öğretilmezse kültürel yozlaşma kaçınılmazdır.

Bu parçada eğitimin aşağıdaki işlevlerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
E

10) Özellikle modern toplumlarda nitelikli eğitimin önemi artmış, planlı ve sürekli eğitim zorunluluğa dönüşmüştür. İş bölümünün olabildiğine arttığı bilim ve sanayi toplumlarında, kişileri mesleki açıdan vasıflı yapmanın en önemli aracı eğitimdir.

Bu parçada eğitimin aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
C

11) Ülkeler gelişen ekonomik, siyasal şartları ve dünya konjonktürünü gözünönde bulundurarak bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri planlamak zorundadır. Bilimsel ve teknolojik kalkınmanın ön koşullarından en önemlisi eğitim süreçlerinin biçimlendirilmesidir. Eğitim süreçleri toplumun kendini yeniden üretmesidir.

Parçadan çıkarılabilecek sonuç eğitim kurumunun işlevlerinden hangisidir?CEVAP
C

12) Eğitim kurumları bireylerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin yanında bireye toplumsal ilişkilerin işleyişini ve sorumluluklarını öğretmeyi de hedefler. Bu toplum halinde yaşamanın temel koşuludur.

Buna göre eğitim kurumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
A