Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
TESTİN ADI:Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XVII. yüzyılda Avrupa’da kralların güçlü olduğu mutlak monarşi yönetimleri kurulmuştur.
XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında;
I. Derebeylik rejiminin yıkılması,
II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,
III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması

durumlarından hangileri etkilidir?CEVAP
C

2) Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) 1533’te imzalanan – – – – Antlaşması ile Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

Paragrafta bulunan boşluğa uygun olan kelime aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

4) Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.

Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?CEVAP
E

6) Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda bir “Cihan Devleti” iken zaman içerisinde uluslararası siyasetteki gücünü kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uluslararası alandaki gücünü kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?CEVAP
B

7) Avrupa’da merkantilizm siyaseti madene ve paraya dayalı zenginliği öne çıkartmış bu gerekçeyle iç ve dış ticarete önem verilmiştir.
Avrupa’da merkantilizm anlayışının benimsenmesi;
I. yeni ticaret yolların aranması,
II. ham madde ve pazar arayışının çoğalması,
III. Avrupa’da güçlü ekonomiye sahip devletlerin ortaya çıkması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?CEVAP
E

8) Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı’ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.
I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’da kalacak,
II. Avusturya; Osmanlı Devleti’ne bir defaya mahsus savaş tazminatı ödeyecek,
III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak

Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

9) XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa’ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler.
Buna göre;
I. Osmanlı’nın siyasi gücünün azaldığı,
II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hâle geldiği
III. Osmanlı’nın Avrupa’dan ekonomik destek aldığı
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
B

10) 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından yeni bir dönemi ifade ediyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşma’sının Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?CEVAP
E

11) I. Venedik
II. Rusya
III. İran
IV. Bulgaristan

Verilen devletlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda batıda mücadele ettiği devletlerden değildir?CEVAP
E

12) Osmanlı Devleti’nin Lehistan’dan aldığı Ukrayna ve Podolya’yı Karlofça Antlaşmasıyla ile geri vermesi;
I. Osmanlı Devleti’nin zamanla güç kaybettiği,
II. Lehistan’ın Avrupa’da sınırlarını genişlettiği,
III. Lehistan’ın kapitülasyonlardan faydalandığı

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
C