Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
TESTİN ADI:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Ulus devlet modelinin en temel özelliklerinden biri olan zorunlu askerlik sisteminin başlangıcı Fransız İhtilali’ne dayanırken modern ordu kurma fikri XVI. yüzyılda – – – – tarafından ortaya atıldı.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
B

2) Avrupa’da zorunlu askerliğe dayalı millî bir ordu kurma fikrinin doğmasına sebep olarak
I. Fransız İhtilali sonrası “halkın tamamı vatan savunmasından sorumludur” anlayışının benimsenmesi,
II. ulus kavramı ile birlikte “millî ordu” kavramının da gelişmesi,
III. kral için değil vatan için savaşan yeni ordu anlayışının ortaya çıkması
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?CEVAP
E

3) Avrupa’da zorunlu askerliğe dayalı ilk millî orduyu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?CEVAP
A

4) III. Selim, Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın telkinleri ile mevcut orduda ıslahat yapılması yerine yeni bir ordunun kurulmasını kabul etmiştir. Buna göre;
I. Nizam-ı Cedit,
II. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye,
III. Sekban-ı Cedit

askerî birliklerinden hangileri III.Selim Dönemi’nde kurulmuştur?CEVAP
A

5) Osmanlı Devleti, yenilik hareketlerini kesintiye uğratan “Yeniçeri Ocağı”nı kaldırarak yerine batılı tarzda “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye” ordusunu kurmuştur.
Bu duruma bağlı olarak;
I. ıslahat sürecinin hızlanması,
II. devlet otoritesinin kuvvetlenmesi,
III. saray askerlerine duyulan ihtiyacın sona ermesi
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı savunulamaz?CEVAP
C

6) Ordunun silah, teçhizat ve kıyafet ihtiyaçlarını belirlemek, alım satımlarda ihaleler düzenlemek ve ürünlerin kalite kontrolünü yaparak ödemelere onay vermek; asker dilekçelerini değerlendirmek, askerî kanun, kararname ve teşkilat tasarılarını görüşmek, maaşları belirlemek ve subayların terfi listesini hazırlayıp seraskerliğe sunmak kurulun görevleri arasındaydı.

Paragrafta hakkında bilgi verilen yüksek danışma kurulu aşağıdakileden hangisidir?CEVAP
C

7) III. Selim Dönemi’nde gerçekleştirilen;
I. askerî ocakların dönemin ihtiyaçlarına göre yenileştirilmesine çalışılması,
II. Avrupa’dan mühendis ve ustalar getirtilerek Tophane’de yeni düzenlemelerin yapılması,
III. Üsküdar’da Selimiye Kışlasının inşa edilmesi

ıslahatlarından hangileri Batı’dan etkilenildiğinin en açık göstergesidir?CEVAP
B

8) I. İrad-ı Cedit Hazinesi
II. Asâkir-i Mansûre Hazinesi
III. Hazine-i Hassa

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yeni kurulan orduların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisinde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ordusuyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?CEVAP
A

10) Aşağıda verilen hangi okul ikilisi II. Mahmut Dönemi’nde açılmıştır?CEVAP
B

11) Osmanlı Devleti’nde kura ile askere alma usulü 1846 yılında çıkarılan “Kura Kanunu” ile uygulamaya konmuştur. Kurada ismi çıkanların, kendi yerlerine – – – – adıyla bir başkasını vekil olarak göndermesi mümkün olduğu gibi – – – – ödemek suretiyle askerlik vazifesini bedeli karşılığı yerine getirmeleri de mümkün hâle getirildi. Bu uygulamaya – – – – denir.

Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
D

12)Osmanlı devlet adamları Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı orduda görev yapmalarına sıcak bakmıyorlardı fakat Tanzimat yönetimi Osmanlı birliğini korumak ve halkı kaynaştırmak için ilk kez bir azınlığa deniz kuvvetlerinde askerlik yaptırdı.
Osmanlı ordusunda askerlik hizmetine alınan ilk gayrimüslim topluluk aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C