Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
TESTİN ADI:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XIX. yüzyılda Avrupa’da nüfusun hızlı bir şekilde artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının bir devlette askerî güce katkı sağladığına örnek olarak verilebilir?CEVAP
D

3) I. Birbirinden uzakta olan vilayetler üzerinde ek bir denetim aracına sahip olması
II. Siyasi gücünün merkezîleşmesine katkı sağlaması
III. Ülke genelinde otorite kurmasına yardımcı olması

Yukarıdakilerden hangileri 1855 yılından itibaren kullanılmaya başlanılan elektrikli telgrafın Osmanlı yönetimine sağladığı yararlar arasında gösterilebilir?CEVAP
E

4) Osmanlı Devleti’nde II. Abdülhamit Dönemi’nde demir yolu politikası savunma politikalarıyla birlikte düşünülmeye başlanmıştır. II. Abdülhamit’in en büyük projelerinden biri de Bağdat Demir Yolu’nun yapılmasıydı. Bu projenin yapımı işini II. Abdülhamit, Almanlara vermiştir. II. Abdülhamit’in demir yolları projesi Avrupa devletlerini karşı karşıya getirmiştir.
Buna göre;
I. Almanların demir yolu yapımı nedeniyle bölgede etkinliğini arttırması,
II. İngilizlerin, sömürge yollarının kontrolünü kaybedeceği endişesini yaşaması,
III. Rusyanın, demir yolu sayesinde Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Rus pazarını zayıflatacağı korkusuna kapılması

durumlarından hangileri Avrupalı devletlerin çıkar çatışmasına girdiğinin göstergesidir?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Avrupa’da “ulusun inşasında ve uluslaşma sürecinde” en önemli unsurlar hâline gelmiştir?CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde askerî eğitim veren okullardan biri değildir?CEVAP
B

7) Aşağıdaki okullardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında Siyasal Bilgiler Okuluna dönüştürülmüştür?CEVAP
A

8) Osmanlı egemenliği altında yaşayan, aralarında dil, din, ırk ayrımı olan farklı grupların devletin tanıdığı haklar çerçevesinde açtığı okullar aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9) II. Abdülhamit, tahtta kaldığı süre içinde eğitime büyük bir önem verdi. Modern eğitimin yerleştiği bu dönemde yeni okullara devlet bütçe ayırdı. II. Abdülhamit eğitim faaliyetlerinde Türklerin yoğun yaşadığı Anadolu’ya ağırlık verdi. Azınlık ve yabancı okullara Türk öğretmenler atanarak kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Bu duruma göre,
I. Klasik eğitim anlayışı etkisini yitirmiştir.
II. Eğitimde, sınırlı da olsa millîlik göze çarpmaktadır.
III. Laik eğitim anlayışı benimsenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

10) XIX. yüzyılda Avrupa’da başlayan sosyal devlet uygulamaları Osmanlı Devleti’ne de yansıdı ve II. Abdülhamit ile beraber vatandaşlık kavramı içerisinde bireyler her türlü iktisadi, sosyal ve doğal olaylar karşısında devlet garantisi ve koruması altına alındı.
Bu duruma göre II. Abdülhamit Dönemi’nde;
I. eğitim olanaklarının kasaba ve köylere kadar ulaştırılması,
II. birçok vilayet merkezinde hastaneler açılması,
III. yoksul aylığı uygulamasının başlatılması

faaliyetlerinden hangilerinin sosyal devlet anlayışına uygun olduğu savunulabilir?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı Devleti’ndeki emeklilik sistemiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi 1896 yılında II. Abdülhamit tarafından açılan Darülaceze’nin kuruluş amacıdır?CEVAP
B