Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 4 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
TESTİN ADI:Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Tanzimat dönemi, 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlayan 1876 Meşrutiyet’in ilanı ile sona eren dönemdir. Kavram olarak Tanzimat, Türk siyasi, idari, iktisadi ve sosyal hayatında topyekûn bir değişmeyi ve yeniden yapılanmayı ifade eder. Tanzimat, Osmanlı Devleti’ne Batılı anlamda bir düşünce ve yönetim şekli getirmek için Avrupa’dan esinlenerek yapılan programlı bir yenilik ve kültür hareketidir.
Buna göre,
I. Köklü ve kalıcı yenilikler yapılmaya çalışılmıştır.
II. Ulus devlet olma yolunda çalışmalar başlatılmıştır.
III. Yapılan değişimlerde Batı kültürü esas alınmıştır.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

2) Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında ve ilan edilmesinde büyük rol oynayan Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Islahat Fermanı’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi gayrimüslim halkın mevcut durumunda değişiklik meydana getirmemiştir?CEVAP
A

4) Meşrutiyet’in ilanını isteyen ve kendilerine “Genç Osmanlılar” diyen bir grup aydın 1865 tarihinde İstanbul’da “Genç Osmanlılar Cemiyeti”ni kurdular. Genç Osmanlılar, yönetimin baskıcı tutumu, ekonomik çöküntü, yabancıların yönetime müdahalesinin artması, yabancılara ekonomik haklar tanınması, eşitlik uygulamasının Müslümanlara zarar vermeye başlaması ve Avrupa taklitçiliğinin artması gibi hususlarda eleştiriler ileri sürdüler.
Bu duruma göre Genç Osmanlıların muhalif bir hareket olarak ortaya çıkmasında;
I. baskıcı monarşik yönetimin varlığı,
II. toplumsal dengenin bozulması,
III. devletin iç işlerine müdahale edilmesi
gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
E

5) İlk anayasamız olan Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi özellikle kanun üstünlüğüne vurgu yapmaktadır?CEVAP
D

6) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde demokratik gelişmelerle padişah eşleştirmeleri doğru yapılmıştır?CEVAP
C

7) Osmanlı Devleti, Anadolu’da ve Rumeli’de kendi kendine güçlenmiş ve bir bakıma özerkliğini ilan etmiş olan âyanların varlıklarını, bu belgeyle kabul edip hukuki hâle getirdi. Bu belge ile bazı yetkilerinden zorunlu olarak vazgeçmesiyle padişahın yetkileri sınırlandırıldı. II. Mahmut, bu durumu günün koşulları gereği zorunlu olarak kabul etti.
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyet ile kurulan siyasi partilerden biri değildir?CEVAP
E

9) Aşağıda yer alan hukuki belgelerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra çıkarılmamıştır?CEVAP
B

10) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan müslim, gayrimüslim halka yeni haklar vererek aralarında eşitlik sağlamak amacıyla Osmanlıcılık fikri benimsenmişti. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan büyük bir Osmanlı milleti oluşturmak temel amaçtı. II. Mahmut Dönemi’nde Osmanlı Devleti, Osmanlıcılık düşüncesi ile ilgili ilk ciddi adımı attı. II. Mahmut: “Ben tebaamdaki dinler farkını ancak cami, havra ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim.” diyerek önemli bir beraberlik mesajı verdi.
Buna göre,
I. Milliyetçilik akımının parçalayıcı etkisi önlenmek istenmiştir.
II. Toplumsal birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır.
III. Meşrutiyet yönetimine geçiş amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

11) Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülaziz’e karşı ittifak yaparak onun tahttan indirilmesine neden olan devlet adamlarından biri değildir?CEVAP
A

12) ttihat ve Terakki Fırkası aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucunda ülke yönetimine tamamen hâkim olmuştur?CEVAP
D