Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi –Sermaye ve Emek – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Sermaye ve Emek
TESTİN ADI:Sermaye ve Emek – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sermaye ve Emek – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından biri değildir?CEVAP
E

2) I. Çalışma ve yaşam alanlarının birbirinden ayrılmaması
II. Usta-kalfa-çırak ilişkisi içinde üretimin yapılması
III. Seri üretim sonucu pazar ihtiyacının ortaya çıkması

Yukarıdakilerden hangileri atölye tipi üretim tarzının özellikleri arasında gösterilebilir?CEVAP
C

3) Sanayi İnkılabı ile insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına geçilmiştir. Bu tarz üretim, tekstil sektöründen başlayarak diğer sektörlere de yayılmıştır. Yeni üretim tarzıyla birlikte üretim şekli değişmiş ve üretim miktarı artmıştı.
Buna göre,
I. Üretim biçimi tamamen değişime uğramıştır.
II. Üretim şeklinin değişimi insanların tüketim alışkanlıklarını da değiştirmiştir.
III. Seri üretime geçilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

4) I. Mekanik tohum ekme makinasının icat edilmesi
II. Kapalı hendeklerle tarla sulama yöntemlerinin geliştirilmesi
III. Suni yem usulünün geliştirilmesi

Sanayi İnkılabı’yla ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin tarım ve hayvancılığı geliştirdiği savunulabilir?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerden hangisinin endüstriyel üretimin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?CEVAP
B

6) XVIII. yüzyılda yaşamış İskoçyalı iktisatçı, “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde klasik üretim sisteminin yeni üretim yapılarını engellediğini, bu yüzden loncaların kapatılması gerektiğini savunmuştur.

Yukarıdaki paragrafta görüşüne yer verilen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7)
I. Sermaye birikimininin olmayışı
II. Uzman personel yetersizliği
III. Teknolojik gelişmenin sağlanamaması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesinin önündeki engellerden olduğu söylenebilir?CEVAP
E

8) XIX. yüzyılda küçük ölçekli esnafların üretim tarzı ile Sanayi Devrimi’nin yakalanamayacağını ve bu yolla daha fazla ekonomik gelişmenin sağlanamayacağını anlayan Osmanlı yöneticileri öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya yönelmişlerdir?CEVAP
A

9) 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla Osmanlı Devleti, gerek gördüğünde bazı malların ihracını yasaklayabilme hakkından vazgeçti. Ayrıca yabancı tüccarların Osmanlı sınırları içinde yerli ürün alıp satabilmeleri karşılığında harç talep etme, tekel mallarının fiyatlarını belirleme hak ve imkânından kısmen veya tamamen yoksun kaldı. Aynı şekilde Avrupa’dan gelen mallara istediği oranda gümrük vergisi koyabilme yetkisini de kaybetti.
Buna göre,
I. Yabancı tüccar, yerli tüccar karşısında ekonomik anlamda güçlenmiştir.
II. Osmanlı Devleti, ekonomide egemenlik haklarının bir kısmını kaybetmiştir.
III. Osmanlı Devleti, ülke içinde fiyatları kontrol edebilmek amacıyla bazı haklarından vazgeçmiştir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

10) Batılı emperyalist güçler, Sanayi İnkılabı ile birlikte sömürgecilik ve emperyalizm anlayışıyla dünyanın birçok bölgesini kendi çıkarları doğrultusunda sömürgeleştirdiler.

Aşağıdakilerden hangisi ucuz iş gücü ve insan kaynağı açısından diğerlerine göre en çok sömürülen kıta olmuştur?CEVAP
B

11) Hindistan’ı da sömürgeleştirmek için 1599 yılında Doğu Hindistan Kumpanyasını kurarak sömürgeciliğin küresel boyuttaki ilk örneğini veren Avrupalı devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerinin ve aidiyet duygularının, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritilip yok edilmesine – – – – denir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
D