Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 3 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
TESTİN ADI:Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914) – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Avrupa’da yayılan ‘‘Her ulusa bir devlet’’ düşüncesinin;
I.Avusturya-Macaristan,
II.Osmanlı,
III.İngiltere

devletlerinden hangileri üzerinde yıkıcı etkiye neden olduğu söylenebilir?CEVAP
C

2) Rusya’nın, Kırım Savaşı’nı ilan etmesinde;
I.Kudüs’te ayrıcalıklar elde etmek,
II.Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmak,
III.Osmanlı’daki ortodoksları himaye etmek
amaçlarından hangileri dinî nitelik taşır?CEVAP
D

3) Osmanlı Devleti’nin, “Islahat Fermanı”nı Paris Konferansı devam ederken ilan ederek, azınlıkların hak ve hürriyetlerini genişletmesi;
I.azınlık haklarının gerekçe gösterilerek ülkenin iç işlerine karışılmasını engellemek,
II.Paris Konferansı’nda yabancı devletlerin desteğini kazanmak,
III.diplomaside güç kazanmak

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?CEVAP
E

4) Osmanlıcılık fikri ile; Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutup Osmanlı toplumu oluşturmak amaçlanır.
Osmanlıcılık fikrine uygun olarak;
I.Tanzimat Fermanı,
II.Islahat Fermanı,
III.Sened-i İttifak

belgelerinden hangileri ilan edilmiştir?CEVAP
C

5) İngiltere, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinde terk etmiştir?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı−Rus Savaşı’na (93 Harbi) bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden değildir?CEVAP
A

7) 93 Harbi’nden sonra ağır koşullar içeren Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması Osmanlı Devleti’nin dışında başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletleri de rahatsız etmiştir.

İngiltere, aşağıdaki topraklardan hangisinin kendisine bırakılması karşılığında Ayastefanos Antlaşması hükümlerinin hafifletilmesi konusunda Osmanlı Devleti’ne güvence vermiştir?CEVAP
A

8) Osmanlı Devleti’nde;
•İlk kez imtiyaz elde eden toplum Sırplardır.
•İlk bağımsız olan Yunanlılardır.
Buna göre;
I.Balkanlarda Osmanlı’nın merkezî otoritesi zayıflamıştır.
II.Milliyetçilik Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir.
III.Balkanlarda Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.
yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
CEVAP
B

9) Sırpların bağımsızlık süreci ile ilgili ;
I.imtiyaz elde etme,
II.özerk olma,
III.bağımsız olma
sürecinde Osmanlı ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

10)Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı milliyetçi isyanların görülmesinde;
I.Avrupalı Devletlerin kışkırtması,
II.Panslavizm politikası,
III.Osmanlıcılık fikrinin taraftar toplaması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
D

11) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Avrupalı Devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine müdahale ettiği söylenemez?CEVAP
E

12) 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması’nda yer alan;
•Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı,
•Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altında olacağı,
•Osmanlı ve Rusya’nın Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacağı
maddeleri birlikte düşünüldüğünde;
I.Osmanlı Devleti, siyasi gücünü yitirmiştir.
II.Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.
III.Rusya’nın Osmanlı üzerindeki baskısı sona ermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D