Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi –XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 1 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
TESTİN ADI:XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Avrupa’da Fransız İhtilali sonrasında 1815 yılında başlayan ve 1879 yılına kadar devam eden ihtilaller zinciri birkaç ülke dışında bütün ülkelere yayıldı. İmparatorluklar içerisindeki milletler Fransız İhtilali fikirlerinden etkilenerek özgürlüklerini almak için kral ve imparatorla mücadeleye giriştiler. Bu durum Avrupa’da uzun yıllar süren savaşlara neden oldu. Yaşanan savaşlar sonucunda birçok Avrupalı göç etmek zorunda kaldı.
Bu duruma göre;

I. Fransız İhtilali, Avrupa’da halkların egemenlik mücadelesine neden olmuştur.
II. Savaşlar, nüfus hareketlerini tetiklemiştir.
III. Ulus devletlerin kurulması imparatorlukları parçalamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

2) XIX. yüzyılda Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin aldığı yenilgiler ve yaşadığı toprak kayıpları sonucunda, kaybedilen bölgelerdeki halk, Osmanlı topraklarına doğru göç etmiştir.

Paragrafta bahsedilen durumun sonucu olarak Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği savunulamaz?CEVAP
B

3) I. Siyasi otoritenin tek merkezde toplanması
II. Merkezî otoritenin tek bir anayasa ile sağlanması
III. Yasama organının yaptığı kanunların tamamının bütün ülkede uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri üniter devlet yapısının özellikleri arasında gösterilebilir?CEVAP
E

4)Millet bilincinin ve duygusunun devlet bilinciyle bütünleşmesi hâlinde bir anlam ifade edeceğini, bu şuurun ise ancak devletle mümkün olduğunu belirtmiştir. Aksi durumda milletin bir anlamı olamayacağını savunmuştur. Bu yaklaşımı ile millet söylemini devlet merkezli olarak ifade etmiştir.

Yukarıdaki paragrafta düşüncesi verilen Avrupalı felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

5) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne kitlesel göçler olmuştur. Baskı ve katliamlara maruz kalan Müslüman ve gayrimüslim halklardan insanlar Osmanlı Devleti’ne göç etmiştir.

Aşağıdaki topluluklardan hangileri Osmanlı Devleti’ne Avrupa’dan göç etmemiştir?CEVAP
D

6) I. Kafkaslar
II. Balkanlar
III. Kırım

Yukarıdakilerden hangileri XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin göç aldığı bölgelerden biridir?CEVAP
E

7) Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesine yapılan göçler sonucunda ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?CEVAP
A

8) Osmanlı ülkesine göç edip zamanla sürekli yerleşime geçen muhacirler, yerli halkla daha çok aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmazlık yaşamıştır?CEVAP
B

9) 1831-1882 yılları arasında yaşanan dış göçler sonucunda Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. 1853-1856 Kırım Savaşı,
II. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı,
III. Cezayir’in bağımsızlığını kazanması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?CEVAP
B

10) XIX. yüzyılda Avrupa’da mutlakiyetçi krallıkların sonunu getiren, demokratik devlet ve toplum düzeni ile devletin laikleştirilmesini ve millî devletlerin oluşumunu hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti bünyesindeki toplulukları ulus-devlet olma yolunda bilinçlendirmiştir.

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda milliyetçilik akımının etkilerini en yoğun şekilde aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaşamıştır?CEVAP
D

12) XIX. yüzyılda yaşanan göçler sonrasında Osmanlı Devleti’nde bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunları çözmek için 1857 tarihli bir kanunname yayımlanmış ve 1860-1861 yıllarında – – – – kurulmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
E