Kazanım Testleri

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi –XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 2 (2019-2020)

11. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
TESTİN ADI:XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Sanayi Devrimiyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, malların seri biçimde tüketilmesini de zorunlu kıldı. Bu da küresel ekonomiye yön veren güçleri, kitleleri tüketime yönlendirme çabasına sürükledi. Sürekli ve süratli tüketim yapması istenilen kalabalıklar, iletişim araçlarıyla tüketime yönlendirildi.
Bu durumun sonucu olarak;
I. reklamcılık,
II. halkla ilişkiler,
III. pazarlama

faaliyetlerinden hangilerinin önem kazandığı savunulabilir?CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi sonrası kentleşme süreciyle beraber sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerden biri değildir?CEVAP
A

3) Osmanlı ülkesinde XIX. yüzyılda ulaşım ağının gelişmesiyle büyük şehirlerin sayısı arttı. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde Osmanlı hükümetleri bazı tedbirler aldı. Limanların modernleştirilmesi, iş merkezlerinin sayısının artırılması, alt yapı, su, tramvay, hava gazı hizmetlerinin sağlanması bu tedbirlerin önemlileriydi. Modern belediyelerin kurulması fikri, şehir yönetim tarzının yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı.
Yukarıdaki paragraf değerlendirildiğinde,
I. XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde kentleşme süreci hız kazanmıştır.
II. Alt yapı hizmetlerinde gelişmeler yaşanmıştır.
III. Çarpık kentleşme sorunu ortaya çıkmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisinin çağdaş anlamda kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde kamuoyunun oluşmasında en etkili araç olmuştur?CEVAP
B

6) XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde batı tarzı yaşama arzusu ve muaşeret kurallarının değişiminin toplum tabakalarını etkileme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
E

7) Sanayi Devrimi ile seri üretime geçildi ve bu süreçte işçi sınıfı ortaya çıktı. Bu da bir dizi sorunu beraberinde getirdi. İnsan hayatı artık makinelerin işleyişi ve ritmine uymaya başladı. Hayat daha düzenli ve planlı bir hâl aldı. Sanayileşmeyle ortaya çıkan fabrikalaşma olgusu, günlük ve haftalık çalışma saatleri ile izin gibi kavramların tartışılmasına ortam hazırladı.
Bu duruma göre;
I. Sanayi Devrimiyle birlikte zaman kavramında değişiklikler olmuştur.
II. İş yaşamı ve mesai kavramları ortaya çıkmıştır.
III. İşçilere sendikal haklar verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C

8) Boş zaman; işten artan, bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanır. Kişinin özgür iradesiyle kullanacağı bir zaman dilimidir. Gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerde gözlenen en büyük değişikliklerden biri boş zamanlardaki kayda değer artıştır. Bu durum belli bir süre sonra boş zaman endüstrisini ortaya çıkarmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman endüstrisi içinde yer alan faaliyetlerden biri değildir?CEVAP
A

9) Sanayileşmenin etkisiyle kültür kavramı da değişime uğramış, kültürel varlıkların kâr etme amacıyla standartlaştırılmış mallara dönüştürülmesi ile kültür endüstrisi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram topluma hoş gösterilmek amacıyla popüler kültür kavramı adıyla topluma sunulmuştur. Popüler kültürün, büyük ölçüde eğlenme veya oyalanma türünde etkinliklerle, medyayı da kullanarak gündelik yaşamı kuşattığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.
Buna göre;
I. toplumun bütünündeki beğeni düzeyini düşürmesi,
II. uygarlık niteliğini bozması,
III. kitle medyasının insanları uyuşturması

eleştirilerinden hangilerinin popüler kültüre yöneltildiği savunulabilir?CEVAP
E

10) XIX. yüzyılda Avrupa’da sanayileşmeyle birlikte şehirler büyük oranda göç almıştır. Bu durum şehirlerde bazı sorunların yaşanmasına neden olmuştur.
Buna göre;
I. çevre kirliliğinin yaşanması,
II. gecekondulaşmanın görülmeye başlaması,
III. yatay mimari tarzın benimsenmesi

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı savunulabilir?CEVAP
C

11) XIX. yüzyılda İstanbul’a yeni bir görünüş kazandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği savunulamaz?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi Mürur Tezkiresi uygulamasının nedenleri arasında gösterilemez?CEVAP
A