Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri
TESTİN ADI:Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir edebiyat âlemi var mı bizde? Edebiyatçılarımız yok demiyorum, olmaz olur mu? İşte şairler, hikâyeciler, denemeciler. Ara sıra eleştiriye özenenler de görülüyor. Edebiyatçılarımız var, edebiyat âlemimiz yok. Edebiyatçılarımız birbirlerini bilmiyor, bilmek istemiyor, bilmeyi gerekli bulmuyor da onun için. Hepsi de kendi içine büzülmüş, bir kendilerini düşünüyorlar, gözleri bir kendilerine dikili.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

2) Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden değildir?CEVAP
E

3) Cemil Meriç’in eserlerinde portreler galerisindeymişsiniz gibi hissedersiniz kendinizi. Doğu’dan, Batı’dan, Kuzey’den, Güney’den; eskiden, yeniden; bizden, başkasından yüzlerce portre… Bu portelerin hemen hepsi sanat, edebiyat ve düşünce insanıdır. Çünkü Cemil Meriç, geleceği kuranların sadece ve sadece sanat, edebiyat ve düşünce insanları olacağına inanır. Çünkü onların serleri aracılığıyla geleceğe bir ses bırakılacaktır.

Yukarıdaki parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?CEVAP
B

4) Gerçek şiir zevkinin ancak serbest nazımdan sonra başladığını sanıyorum. Serbest nazımdan önce yalnız bizde değil, Avrupalılarda da şiir kitapları bir yığın tatsız, lüzumsuz, eciş bücüş mısralarla doludur. En büyük şairler dahi onlardan kaçamaz. Serbest nazım bize ne zaman şiir söylenip ne zaman nesir söyleneceğini daha iyi anlattı. Biri kalkıp da nesirle söylenecek sözleri manzum söylerse gülüyoruz, sinirleniyoruz, çatlıyoruz o adama. Gülmekte, sinirlenmekte, çatlamakta da haklıyız. Çünkü şiirden yalnız vezin, kafiye beklemiyoruz; bir duyguya, bir heyecana yakışacak sesi bekliyoruz.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

5) Yakup Kadri’nin romanları “ırmak roman” türüne sokulabilir. Bunlar, Osmanlı-Türk toplumunun Tanzimat’tan 1950’li yıllara kadar geçirdiği tarihsel ve toplumsal dönüşümleri ele alır. Kiralık Konak, Nur Baba ve Hüküm Gecesi’nde Batılılaşma sürecinde kuşaklar arası çatışma, konak yaşamının ve büyük ailenin çözülüşü, geleneksel kurumların yozlaşması; Sodom ve Gomore ile Yaban’da işgal altındaki İstanbul, İstanbul kent soylusunun ihaneti ve iş birlikçiliği, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Türk köylüsünün ve aydınının durumu; Ankara ve Panorama’da savaş sonrasında Ankara’nın gelişmesi, devletin yeniden yapılanması ve devrimlerin gerçekleştirilmesi konuları işlenmiştir. Ona göre sanat; tarih ve toplumla hesaplaşan bir uğraş, sanatçı da toplumsal koşulların ortaya çıkarıp biçimlendirdiği bir insandır

Bu parçayla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

6) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın son eseri “Üç Şehitler Destanı” 1949 yılında İstanbul’da basılmış. Yüz kuruşa satılan altmış iki sayfalık bir kitap bu. İkinci İnönü Savaşı sırasında Üç Şehitler Tepesi’nin nasıl altı kere kazanılıp kaybedildiğini anlatıyor. Çoğu, üç kıtayla altı dörtlük arasında değişen kırk dokuz parçadan meydana gelmiş. Bir iki istisna bir yana, bütün kıtalar dörder dizelik. Bu dizelerin birinciyle üçüncüleri ara sıra ama ikincileriyle dördüncüleri her zaman uyaklı.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarlarının özelliklerinden biri değildir?CEVAP
A

8) Karacaoğlan’ı ben de severim, Pir Sultan Abdal’ı ben de severim ama onları yükseltmek için Fuzuli’nin, Baki’nin Nedim’in, Şeyh Galip’in hatta Enderunlu Vâsıf’ın alçaltılmasına, kötülenmesine dayanamam. Karacaoğlan da büyük şairdir, Fuzuli de büyük şairdir. Bak ne diyorsun: “Halk edebiyatının ruhu samimiliktir.”

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?CEVAP
D

9) Demdeme – – – – tarafından Saadet gazetesinde yayımlanan edebî tenkit dizisidir. Bu yazılarında sanatçı, Recaizade Mahmut Ekrem’in kendisine yönelttiği eleştirilere cevap vermiştir. Edebiyattaki değişikliklerin gelenekten ayrılmadan yapılması gerektiğini savunmuş, yenilik yapma adına şiirde biçim ve söyleyişi ihmal eden sanatçıları eleştirmiştir. Bunun üzerine Recaizade Mahmut Ekrem’in etrafında toplanan yenilik taraftarlarının eleştirilerine maruz kalmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) (I) Batılı tarzda eleştiri, edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden itibaren görülür. (II) Bu dönemde önce dille ilgili eleştiriler yazılmış, sonra türün alanı özellikle Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem tarafından genişletilmiştir. (III) Namık Kemal’in Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan “Lisân-ı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahâzatı Şâmildir” yazısı, türün edebiyatımızdaki ilk örneğidir. (IV) Ziya Paşa’nın bu dönemde yazdığı Zemzeme, Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat’ı türün önemli örnekleridir. (V) Servetifünun Dönemi’nde ise Ahmet Şuayip ve Hüseyin Cahit Yalçın gibi yazarlar nitelikli eleştiriler ortaya koymuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur?CEVAP
D

11) Bir roman, bir şiir niçin yazılır? Niçin okunur? Siz bana onu söyler misiniz? Sanat eserleri bir şey öğrenmek için mi, fayda için mi okunur? Bir şey öğretebilir, belki bir faydası olur. Ama siz bir romanı yahut bir şiir kitabını açtığınız zaman önce fayda mı düşünürsünüz? Önce zevklerinizi düşünmez misiniz?

Bu parçaya göre bir eleştirmenin eser karşısındaki tavrı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?CEVAP
E