Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Servetifünun Şiiri (2019-2020)

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Servetifünun Şiiri
TESTİN ADI:Servetifünun Şiiri
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Servetifünun Şiiri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi
Döverdi sahili binlerce dalgalar, asabi.
– Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın;
Sakın yedek biraz ip al, mantar almadan gitme…
Açınca yelkeni hiç bakma, oynasın varsın;
Kayık çocuk gibidir, oynuyor mu kaydetme

Bu dizelerdeki teşbihlerin benzetilen ögeleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
D

2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde “Âcizlerin, zavallıların hasm-ı dâimi” dizesindeki gibi ünlü tekrarından kaynaklanan bir ahenk söz konusudur?CEVAP
A

3)
Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrin
Titrerdi zümürrüd-geh-i lerzân-ı çemende
Çağlardı leb-i sîm-i hıyâbân-ı semende
Bir çeşme-i billûr ile bir cûy-i bilûrin

Düşmüştü siyeh berg-i şebe şebnem-i sîmîn
Şeb-nem gibi titrerdi kamer leyl üzerinde
Bir şeb-pere-i hutfe bir âhû-yı çerende
Vermişti bu nüzhet-gehe bir vahşet-i nermîn

Âhû ile şeb-perre vü evrâk ile azhâr
Nâ-gâh fısıldaştı leb-i âb-ı revânda
Zîrâ şu perî-h^neye karşı bu evânda

Ey dürr-i yetîm-i sadef-i şefkâtim, ey yâr
Sen bir meh-i zî-ruh gibi yükseliyordun
Muzlim korunun zıllı içinden geliyordun

Bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4)
Bu şeb de cuşiş-i yâdınla ağladım durdum
Gel ey kerime-i tarih olan güzel yurdum
(Bu gece de seni anmanın coşkunluğu ile ağladım durdum. Ey tarihin kızı olan güzel yurdum, gel!)

Ufuklarım nazarımdan nihan olup gideli,
Bu hâkdân-ı fenanın karardı her şekli.
(Ufukların gözümden gizlenip gideli, gözüme görünmez olalı bu ölümlü dünyanın her şekli karardı.)

Gözümde kalmadı yer, gök; batar, çıkar, giderim…
Zemine münkesirim, âsmana muğberrim.
(Gözümde yer gök kalmadı; batar çıkar giderim. Yere kırgınım, göğe dargınım.)

Gelir bu cevv-i kebûdun serairinde güler,
Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler.
(Çocukluğumdaki rüyaya benzeyen gözler bu mavi boşluğun içinde gizlenerek güler.)

Ne rüzgârında şemîm-i cibalimizdir esen,
Ne dalgalarda haber var bizim sevahilden.
(Ne rüzgârında esen, dağlarımızın kokusudur ne dalgalarda bizim kıyılardan haber var.)

Bu dizelerde şair aşağıdakilerin hangisine hitap etmektedir?CEVAP
B

5)
Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâirim
İnhina tavk-ı esaretten girandır boynuma
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim

(Kimseden bir fayda ummam, kanat dilenmem; kendi
boşluk, gök kubbemde kendim uçarım. Eğiliş, boynuma
esaret halkasından ağırdır, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.)

Bu dizeleri kaleme alan şair için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?CEVAP
E

6)
Elhân-ı Şitâ’da mutluluk ile hüzün duygusu iç içedir. Ba-
hara ait unsurlar saadeti, kışa ait unsurlar hüznü temsil
ediyor. Galip duygu, kaybolan bir saadet duygusu veya
melankolidir. Bu duygu, hemen hemen bütün – – – – hâkim-
dir. Hayali saadetler ve korkunç hakikat arasındaki çatış-
ma onların başlıca temidir. Halit Ziya, bu duyguyu “mavi
ve siyah” kelimeleri ile sembolize etmiş ve onun romanını
yazmıştı. Elhân-ı Şitâ’ya Ahmed Cemil’in kışa şarkısı gö-
züyle bakılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
E

7)
Bir ömr-i muhayyel.. hani gül-bînler içinde
Bir kuşcağızın ömr-i bahârisi kadar hoş;
Bir ömr-i muhayyel.. hani göllerde, yeşil, boş
Göllerde, o sâfiyyet-i vecdaâver içinde
Bir dalgacığın ömrü kadar zâil ü muğfel
Bir ömr-i muhayyel!

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
A

8)
Diğer Servetifünuncular gibi o da sanatlar içinde musiki-
ye büyük önem verir. François Coppee’nin tesirinde man-
zumeler kaleme alır. 1895’te doğan oğlu, hayatında ve
dünyaya bakış tarzında önemli bir rol oynar. 1900-1909
yılları arasında yazdığı fakat yayımlamadığı şiirler muhte-
va (içerik) hatta üslup bakımından öncekilerden farklıdır.
Hayatının son yıllarında hece ölçüsüyle ve sade bir dille
çocuklar için yazdığı şiirleri Şermin adlı eserinde toplar.
Tarih-i Kadim, Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri onun şiir
kitaplarından birkaçıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9)
“Sâf ü râkid … Hani akşamki tagayyür, heyecan?
Bir çocuk ruhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk ruhu kadar şimdi münevver, lekesiz
Uyuyor mâi deniz.
Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı perîşânımla
Müteşekki, Iâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyr etmedeyim…” dizele-
rinde olduğu gibi Tevfik Fikret önce bir hayal kurar, son-
ra yazmaya başlar. Eğer kafasında bir hayal teşekkül
etmezse konularını resimlerden, okuduğu hikâyelerden,
Batılı eserlerden alır. Kaynak ne olursa olsun, hareket
noktası daima bir tablodur.

Bu dizeler ve açıklamalardan yola çıkarak Tevfik Fikret’in aşağıdaki akımlardan hangisinden etkilendiği söylenebilir?CEVAP
C

10)

I

Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hûrşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır
(Nedim)

II

Ey Marmara’nın mâi der-âgûşu içinde
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde
Ey Bizans, ey koca fertût-i musahhir
(Tevfik Fikret)

III

Ben İstanbul’da dağıldım zerre zerre
İstanbul damla damla içimde birikti
(Sezai Karakoç)

Aşağıdakilerden hangisi bu parçaların ortak bir özelliğidir?CEVAP
C