Kazanım Testleri

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testi – Tanzimat Dönemi Şiiri (2019-2020)

11. Sınıf [DERS] Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:11. SINIF
DERS:Türk Dili ve Edebiyatı
TESTİN KONUSU:Tanzimat Dönemi Şiiri
TESTİN ADI:Tanzimat Dönemi Şiiri
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Tanzimat Dönemi Şiiri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Dağda kırda rast getirsem bir dere
Gözyaşlarım akıtarak çağlarım
Yollardaki ufak tefek izlere
Senin sanır bakar bakar ağlarım

Güneş güler kuşlar uçar havada
Uyanırlar nazlı nazlı çiçekler
Yalnız mısın o karanlık yuvada
Yok mu seni bir kayırır, bir bekler?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?CEVAP
B

2)
Memleket bitti yine bitmedi sen ben
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
Dest-i a’dâdayız Allah için ey ehl-i vatan
Yetişir terkedelim gayri hevâ vü hevesi

Bu dizelerden yola çıkarak şair hakkında,
I. Batı medeniyetine karşıdır.
II. Birlik ve beraberlikten yanadır.
III. Toplumcu bir anlayışa sahiptir

yargılarından hangileri söylenebilir?CEVAP
E

3)
Eyvâh! Ne yer ne yâr kaldı
Gönlüm dolu âh ü zar kaldı
Şimdi buradaydı gitti elden
Gitti ebede gelip ezelden
Ben gittim, o hâk-sâr kaldı,
Bir gûşede târmâr kaldı;
Bâkî o enîs-i dilden, eyvah,
Beyrût’ta bir mezar kaldı.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) Yanar bin dâğ var sinemde hâcet yok beyâbâna
Fünûn-ı aşkı Mecnun şimdi gelsin benden öğrensin

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek vardır?CEVAP
C

5) Edebiyatımızın hemen her türünde eser vermiştir. Eserlerinde toplumla ilgili konular, vatan, millet ve hürriyet kavramlarını işleyerek “Sanat toplum içindir.” ilkesine bağlı kalmıştır. Şiirlerinde söz oyunlarından arınmış bir dil kullanmış, sanatını topluma faydalı olmak için bir araç olarak görmüştür. Şiirleri dil ve kuruluş yönlerinden eski şiir beğenisinden kurtulmuş olmamakla birlikte üslubu yenidir. Tanzimat Dönemi’nin en gür sesli şairi, önemli bir dava insanı ve sanatçısı olmuştur. Şiirlerindeki yiğitçe ses ve vurgularla, özgürlük inancındaki içtenlik ve tutkusuyla, çağdaş şiirimizde toplumcu yönelişin çıkış noktasında yer alır. Etkileri günümüze kadar uzanır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6)

Türk Hava Kuvvetlerinin 1914 yılında verdiği ilk şehit pilotlarımızın anısına yazılan şiirlerden alınmış bu parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

7)
Bildin mi bugün haddini ey düşmen-i mağrur,
Ey düşmen-i hayret-zede, ey düşmen-i makhûr,
Gördün mü ki Türk ordusu isterse edermiş,
Alçakları bir kat daha alçalmaya mecbur?..

Abdülhak Hamit Tarhan’a ait bu dizelerle ilgili,
I. Bir zaferden sonra kaleme alınmıştır.
II. Türk ordusuna bir övgü söz konusudur.
III. Düşmanın yaptığı zulümler sıralanmıştır.
IV. Esaretten duyulan üzüntü dile getirilmiştir.

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

8) Tanzimat şiirinde biçimde (nazım şekli, nazım birimi vb.) genellikle divan şiiri geleneğine bağlı kalınırken içerikte yeniliğe yöneliş görülür. Fransız İhtilali’nin de etkisiyle Batı’da yaygın olarak kullanılan hak, hukuk, vatan, özgürlük gibi siyasi ve sosyal temalar sıklıkla ele alınır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılmış olabilir?CEVAP
D

9) Aşağıdaki dizelerin hangisinde millî değerleri yansıtan bir öge kullanılmıştır?CEVAP
C

10)
Tâ ebed merd olmaya ahd eyledim şânımla ben
Hüccet-i nâmûsumu imzaladım kanımla ben
İzz-i dâr-eyni fedâdır maksadım İslâm için
Halkı te’min eylerim dînimle îmânımla ben
Her günaha bin azâb-ı ma’nevi çekmekteyim
Dûzahı dünyada gördüm kendi vicdânımla ben
Milletin mümkün müdür inkâr hakk-ı ni’metin
Kelbten alçak mıyım insanlık unvanımla ben

Bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?CEVAP
A

11) Ziya Paşa divan şiirinin son büyük temsilcilerindendir. Yeni fikirleri eski nazım şekilleri ile dile getirmiştir. Örneğin eski edebiyatımızda gazel, genellikle lirik duyguların anlatılmasında kullanılmışken Ziya Paşa onu, hikmetli sözlerin sosyal ve siyasi düşüncelerin ifade vasıtası hâline getirmiştir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerden hangisi Ziya Paşa’ya ait olamaz?CEVAP
C