Kazanım Testleri

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi – Protein Sentezi – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Biyoloji Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Biyoloji
TESTİN KONUSU:Protein Sentezi
TESTİN ADI:Protein Sentezi – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Protein Sentezi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Santral dogma olayı aşağıda verildiği gibidir
Buna göre I, II ve III için seçeneklerden hangisi doğrudur?CEVAP
A

2) mRNA için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

3)
Yukarıda özetlenen santral dogma olayı için,
I. a sırasında helikaz ve DNA polimeraz enzimleri görev alır.
II. b sırasında gözlenecek bir mutasyon kalıtsal olup yavru döllere aktarılır.
III. c sırasında hücredeki tRNA sayısında artış olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Bir hücrede protein sentezi gerçekleşirken;
I. DNA replikasyonu,
II. mRNA sentezi,
III. mRNA ile tRNA arasında geçici H bağı kurulması,
IV. mRNA’nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi
verilenlerden hangileri gerçekleşmek zorunda değildir?
CEVAP
B

5) Bazı aminoasitler farklı kodonlar tarafından şifrelenebilmektedir. Aşağıda verilen tablo dört farklı aminoasiti şifreleyen kodonları göstermektedir.
Aminoasitlerİlgili Kodonlar
• X aminoasitiAAA, GUG, SAS, AGG
• Y aminoasitiSGG
• Z aminoasitiGAG, GAS
• T aminoasitiUAU, USS, UGS
Buna göre, aminoasit dizilimi Y-X-Z-Z-Y-Y-X-T-T olan bir protein için en fazla kaç çeşit kodon görev almıştır? (Başlangıç ve stop kodonlar ihmal edilecektir.)CEVAP
B

6) Bir proteinin sentezinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.
I. aminoasitler arasında peptit bağının kurulması,
II. DNA’nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi,
III. ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin birleşmesi,
IV. mRNA’nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi
Numaralanan olayların gerçekleşme sırası hangisidir?
CEVAP
D

7) Aşağıda santral dogma şematize edilmiştir.

Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

8)
Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak,
I. DNA zincirleri fermuar gibi boydan boya açılır.
II. İlgili gen bölümünün hidrojen bağları geçici olarak birbirinden ayrılır.
III. mRNA ve DNA zinciri arasında kalıcı hidrojen bağları kurulur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
B

9) Santral dogma olayında;
I. kod – kod etkileşimi,
II. kod – kodon etkileşimi,
III. kodon – antikodon etkileşimi
verilenlerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
B

10)
Hücrede bilgi akış yönü yukarıda verildiği gibi ise, numaralı olaylardan hangileri protein sentezlenirken gerçekleşmez?CEVAP
A

11) Aşağıdaki tabloda protein sentezinde kullanılan kodonlar ve aminoasitler verilmiştir

Tabloya göre seçeneklerde verilen yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

12) Aşağıda verilenlerden hangisi bir hücrenin yaşam döngüsü içerisinde sadece bir kez gerçekleşir?CEVAP
E