Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Anadolu’da İslam – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Anadolu’da İslam
TESTİN ADI:Anadolu’da İslam – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Anadolu’da İslam – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkistan’a kadar gelip hüküm sürmeye başlayan Emeviler Türklere karşı bazı olumsuz davranışlar ve siyasi tutumlar ortaya koymuşlardır.
Bu parçada sözü edilen durum Türklerin;
I. İslam’a girişlerinin az olması,
II. İslam’a karşı Hristiyanlığı benimsemesi,
III. Müslümanların hâkim oldukları bölgelerden göç etmesi
durumlarından hangilerine yol açmıştır?CEVAP
B

2) Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklere İslamiyet’in ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
D

3) Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin Müslüman olma sürecine etki eden faktörlerden biri değildir?CEVAP
B

4) Türklerin İslamiyet’i benimsemesi;
I. İslam dünyasının yeni bir güce kavuşması,
II. Müslümanlar üzerindeki Bizans baskısının artması,
III. Abbasi halifesinin Büveyhoğulları’nın baskısından kurtulması
gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?CEVAP
C

5)
I. Abbasilerin Türklere karşı olumlu yaklaşımları
II. İslam dünyasıyla Türkler arasında gelişen ticari ilişkiler
III. Mutasavvıfların, Türklerin yaşadığı bölgelerde İslam’ı yayma çalışmaları
Yukarıdakilerden hangilerinin, Türklerin kitleler halinde İslamiyet’e girmelerine etki ettiği söylenebilir?CEVAP
E

6)
Türklerin İslamlaşmasının aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?CEVAP
C

7) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında dünyanın farklı yerlerine dağılmış olan Ehl-i Beyt’in de katkısı olmuştur. Bunlardan – – – – Kur’an’ı, Hz. Peygamberin sünnetini ve İslam’ın temel prensiplerini sade bir dille Türklere anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
A

8) Türklerin İslamlaşma sürecinde Gök-Tanrı inancına ait birtakım ilkelerin bir noktaya kadar İslam’ın inanç esaslarıyla benzeştiği ve bunun da onların Müslüman olmalarını kolaylaştırdığı kabul edilir.
Gök-Tanrı inancına ait aşağıdaki ilkelerden hangisinin bu parçada sözü edilen benzerliklerden biri olduğu söylenemez?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi, 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında yetişip Anadolu’nun İslamlaşmasını sağlayan şahsiyetlerden birisi değildir?CEVAP
A

10) Asıl adı Numan bin Sabit olup İslam hukukunu sistemleştiren temel esasları belirleyerek kendi adıyla anılan bir mezhebin önderi olmuştur. Kur’an ve Hz. Peygamberin sünnetini esas almış ve bunları aklın ilkeleri doğrultusunda yorumlamıştır. Kendisinin görüşleri etrafında oluşan bu mezhep başta Türkler olmak üzere Arap olmayan halklar arasında daha fazla rağbet görmüştür. Dolayısıyla bu İslam âliminin dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin dinî yaşamını şekillendirmiştir.
Bu parçada söz edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

11) Dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar uzlete çekilmiştir. Tasavvuf düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk-İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri Mesnevi’yi kaleme almış, şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle çevresini aydınlatmıştır. Ortaya koyduğu insan sevgisi, hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özellikleriyle değişik din, mezhep ve düşüncelere mensup birçok insanı etkilemiştir. Hoşgörü, insanlarla iyi geçinme, başkasına zarar vermeme ve başkasından zarar görmemeyi vurgulayan öğütleri tüm Anadolu, Arap dünyası ve Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir alanda yayılmıştır.
Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A