Kazanım Testleri

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi – Anadolu’da İslam – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Anadolu’da İslam
TESTİN ADI:Anadolu’da İslam – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Anadolu’da İslam – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Anadolu’da kurduğu teşkilatla özellikle esnaf arasında iş ahlakının yaygınlaşmasını amaç edinmiş mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2)
Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi,
Elin yüzün yumaz değil.
Bu dizelerde vurgulanan husus ağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

3)
• Soyu Hz. Ali’ye dayanmaktadır.
• Medine’de doğmuş orada vefat etmiştir.
• İmam Malik ve Ebu Hanife ile aynı dönemde yaşamıştır.
• Adıyla anılan mezhep İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Afganistan’da yaygındır.
Bu bilgiler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’nun İslamlaşmasına katkı sağlayan şahsiyetlerden biri değildir?CEVAP
A

5)
• Horasan’ın Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir.
• Hoca Ahmet Yesevi geleneğini temsil etmiş ve Türklerin Müslümanlaşmasına katkı sağlamıştır.
• Anadolu insanına güzel ahlakı, birbirlerini sevmeyi, birlik ve beraberliklerini korumayı öğütlemiştir.
Hakkında bilgi verilen bu mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6)
• Şiirlerinde sevgi, saygı ve kardeşlik temalarını işlemiştir.
• İlahî aşkı en güzel şekilde ifade eden mutasavvıf şairlerdendir.
• Anadolu insanına İslamiyet’i anlattığı şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.
• Güzel ahlak ve ilahî sevginin halk arasında yaygınlaşmasını sağlamaya çalışmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi hakkındadır?CEVAP
C

7) Tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri tahsil etmiştir. Ankara’da Kara Medresede müderrislik (profesörlük) yapmıştır. Tasavvuf eğitimini Somuncu Baba’dan almıştır. Şeyhinin yanında on yıl kaldıktan sonra, kendini topluma adamıştır. Yoksullara, yetimlere, gariplere, yolda kalmışlara ve talebelere yardım etmiştir. Esnafın zekât ve sadakalarını toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.
Bu parçada sözü edilen âlim ve mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP
D

8) Asıl adı Ebu Mansur b. Muhammed’dir. Özbekistan’ın Semerkant şehrinde doğmuştur. 944 yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Ebu Hanife’nin inanç alanındaki görüşleri etrafında Ehl-i sünnet itikadının sistemli hâle gelmesini sağlamıştır. Kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kitabü’t-Tevhid önemli eserlerinden biridir. İtikadi mezheplerden birine adı verilen bu âlim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9)
I. Görüşleri etrafında adıyla anılan bir itikadi mezhep oluşmuştur.
II. Numan b. Sabit Kûfe’de doğmuştur. İmam-ı Âzam diye şöhret bulmuştur.
III. Ticaretle uğraşmasına rağmen tarihin önemli fıkıh âlimlerinden biri olmuştur.
IV. Görüşleri öğrencileri Muhammed Şeybani ve Ebu Yusuf vasıtasıyla yayılmıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangisi Ebu Hanife’yle ilgili değildir?CEVAP
A

10)
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi olumlu karşılanamaz?CEVAP
B

11) Aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Balkanların İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır?CEVAP
E

12) Aşağıdaki âlimlerden hangisi daha çok mutasavvıf yönüyle tanınır?CEVAP
C